Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

36 Ezauovo potomstvo. –  1 Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo: 2 Ezau si vzal ženy z kanaánskych dcér – Adu, dcéru Hetejca Elona, Anovu dcéru Ólibamu, vnučku Hevejca Sebeona, 3 a Izmaelovu dcéru Bašemat, Nabajotovu sestru.

4 Ada porodila Elifaza, Bašemat porodila Rahuela 5 a Ólibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanaán.  6 Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny. 7 Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda. 8 A tak sa Ezau usadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.

9 Toto sú potomkovia Ezaua, praotca Edomčanov, na pohorí Seir: 10 Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat. 11 Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenez.  12 Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezauovej ženy Ady. 13 A Rahuelovi synovia sú títo: Nahat, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezauovej ženy Bašemat. 14 Synovia Anovej dcéry, Sebeonovej vnučky, Ezauovej ženy Ólibamy, ktorých porodila Ezauovi: Jehus, Ihelon a Kore.

15 Toto sú náčelníci Ezauových potomkov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného, sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenez,  16 náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomkovia. 17 A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomkovia Ezauovej ženy Bašemat. 18 A toto sú synovia Ezauovej ženy Ólibamy: náčelník Jehus, náčelník Ihelon a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauovej ženy a Anovej dcéry Ólibamy. 19 To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci – to je Edom.

 20 Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana, 21 Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom. 22 A Lotanovi synovia sú Hori a Hemam a Lotanova sestra bola Tamna. 23 Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onam. 24 A toto sú Sebeonovi synovia: Aja a Ana. To je ten Ana, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona. 25 A toto sú Anove deti: Dison a Ólibama bola Anova dcéra. 26 A toto sú Disonovi synovia: Hamdan, Eseban, Jetram a Charam. 27 Eserovi synovia sú Balán, Zavan a Akan. 28 A toto sú Disanovi synovia: Us a Aram. 29 Toto sú náčelníci Horejcov: náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana, 30 náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov.

31 A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ: 32 Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba. 33 Keď Bela zomrel, namiesto neho kraľoval Zarov syn Jobab z Bosry. 34 Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temančanov. 35 Keď Husam zomrel, namiesto neho kraľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiánčanov. Jeho mesto sa volalo Avit. 36 Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky. 37 Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechobotu na rieke. 38 Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanan. 39 Keď Achoborov syn Balanan zomrel, namiesto neho bol kráľom Adar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métabel a bola dcérou Matredy, Mazaábovej dcéry.

40 A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet, 41 náčelník Ólibamy, náčelník Ely, náčelník Finonu, 42 náčelník Kenezu, náčelník Temanu, náčelník Mabsary, 43 náčelník Magdielu a náčelník Hiramu.

To sú náčelníci Edomu podľa bydlísk v krajine, ktorú zaujali. – To je Ezau, praotec Edomčanov.

1. O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25, 24 n. a 1 Krn 1, 35 – 54.
6. Kňazský prameň ‒ dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35, 27 – 28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.
12. Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14, 7). Títo Amalekiti bývali na juh od Judských vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich sa usadili aj v Kanaáne (Sdc 12, 15).
16. Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).
20 – 21. V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia Ezauovi potomkovia. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14, 6.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova