Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

7 Priebeh potopy. –  1 Potom Pán povedal Noemovi: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, aby sa zachovalo nažive semä na celej zemi. Lebo už len sedem dní – a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“ A Noe urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán.

6 Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vody na zemi. 7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. 8 Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, 9 vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu prikázal Pán.

10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy. 11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty. 12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. 13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi. 14 Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu – všetky operence a okrídlence – 15 vošli k Noemovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dych života. 16 A čo vošlo, bol samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noema zvonku.

17 I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. 18 Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách. 19 A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. 20 Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. 21 I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. 22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe. 24 A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní.
 
1 – 16. Čas, určený na pokánie, sa míňal, ľudstvo sa však nespamätalo, veselilo sa a hrešilo „až do dňa, keď Noe vošiel do korába“ (Mt 24, 38). – Potopou sa svet vracia do „chaosu“, to znamená do toho stavu, ktorý na zemi jestvoval, kým Boh neoddelil „vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou“ (Gn 1, 7). Teraz sa vody opäť spojili (porov. Gn 7, 11), aby priviedli na zem potopu. Boh tým, že pri stvorení oddeľuje jednu vec od druhej, mení chaos na jeho opak: „A Boh videl, že je to dobré“ (Gn 1, 12). Biblický termín chaos znamená i hriech, ktorý bol príčinou potopy.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova