Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova

4 Synovia prarodičov: Kain A Ábel. –  1  Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina, a povedala: „Získala som človeka od Pána.“ 2 A opäť porodila – jeho brata, Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.

 3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. 4 Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.

 6 Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?“  8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. 9 A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“ 10 Pán povedal: „Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. 11 Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk! 12 Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“ 13 Kain povedal Pánovi: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14 Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15 Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. 16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.

Kainovi potomkovia. –  17 A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. 18 Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.  19 Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. 20 Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. 21 Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. 22 Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra bola Noema.

 23 Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele:

„Počujte môj hlas, Lamechove ženy,

nakloňte sluch k mojej reči!

Zabijem muža, ktorý ma poraní,

a mládenca, ktorý ma udrie.

24 Sedem ráz pomstený bude Kain,

Lamech však sedemdesiatsedem ráz.“

Rodokmeň Setovcov. –  25 Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna, a dala mu meno Set, hovoriac: „Veď Boh mi nahradil iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“  26 Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.
„Poznať ženu“ v hlbokej biblickej reči značí pohlavné spojenie v kladnom slova zmysle. V opačnom prípade používa Sväté písmo výraz „ležal s ňou“ (porov. 2 Sam 13, 14), čím sa myslí cudzoložstvo.
Kain sa na tomto mieste odvodzuje od slovesa qanah a značilo by ,získaného, prijatého‘. Ábel je ,syn‘ (asyr), prvorodený syn.
„Pán zhliadol“ a „nezhliadol“ sa vyjadruje záľuba v obete, alebo jej odvrhnutie. Ako poznali Kain a Ábel, že prvého obetu Pán neprijal a druhého prijal, nie je isté. Pravdepodobne v tom, že Ábela požehnával a Kainovi sa nevodilo najlepšie.
6 - 7. Pri Kainovi bolo badať, že je zlej vôle a že zamýšľa čosi zlé. Pán sa ho snaží od jeho zlého úmyslu odvrátiť. Ak sa Kain neprestane hnevať, je v nebezpečenstve, že spácha zločin.
8 – 16. Kain zamietol príležitosť polepšiť sa a rúti sa do záhuby. Hriech rodí hriech. Zo závisti zabije svojho nevinného brata. Ábel, nevinná obeta, je predobrazom Ježišovej smrti. – Aj po hriechu vraždy sa Pán blíži ku Kainovi s výčitkou. Kain sa nechce k hriechu priznať. Napokon uzná svoj hriech, lež ani teraz neprosí o odpustenie, zdá sa, že si ide zúfať: „ktokoľvek ma nájde, zabije ma“ a „môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený“. Bratovrah sa bojí svojho zavraždenia, myslí si, že niekto pomstí Ábela. Ale Boh aj tu trest ponecháva len sebe.
17. Henoch značí ,zvyklýʻ alebo ,zasvätenýʻ. Kde a kedy postavil Kain „mesto“, sa nedá zistiť. Nebolo to však mesto v našom zmysle.
19 – 22. Kainov rodostrom má sedem generácií: Kain, Henoch, Irad, Maviel, Matusael, Lamech a Jabel s Jubalom. Význam týchto mien je neistý, zdá sa, že niektoré ani nie sú hebrejského pôvodu. Ada znamená ,okrasu‘, Sela ,tieň‘.
23 – 24. Pieseň Lamechova, čiže pieseň o meči, prezrádza, ako ľudstvo bez Boha mravne klesá. Už nejde o prísnu spravodlivosť, ale o pomstu: svojvoľne bude vraždiť aj pre najmenšiu urážku a ublíženie na tele. Možno, že Lamech po prvý raz držal v rukách meč, čo mu ukoval jeho syn Tubalkain, a pyšný na svoju silu a istotu prezrádza svoje ukrutné vnútro. Lamech je horší ako Kain. Kain vraždil z nenávisti a závisti, Lamech na to skoro nemá ani príčinu. Kain sa nechcel ani priznať, že zabil brata, Lamech sa so svojím vražedným úmyslom vychvaľuje. Lamech sa vynáša nad Boha, ktorý sľúbil, že Kainovu smrť potresce sedemkrát, Lamech sa bude pomstiť krutejšie, krivdu potresce totiž až sedemdesiatsedemkrát. Hrozný je rodostrom Kainov: začína sa bratovraždou a končí človekom, ktorý sa chvastá vražednými úmyslami.
25. Podľa niektorých meno Set je sumerského pôvodu a značí ,brat‘. Iní ho odvodzujú od slovesa šat ,nahradený‘, postavený na ,miesto‘. V tomto prípade Set by bol náhradou za Ábela a Set by už Eve bol zárukou, že sa splní prísľub o Mesiášovi (3, 15).
26. V mene Enos, za ktorého „sa začalo vzývať meno Pánovo“, sú zdôraznené dva významy: Enos znamená „človek“ aj „meno“ Pána – Jahveho. Text je dokladom náboženskej orientovanosti časti ľudského potomstva.
Kniha Genezis - Prvá kniha Mojžišova