Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

Pád nepriateľa – obnova Izraela

 

10  1 Proste od Pána dážď

v čase neskorej pŕšky!

Pán tvorí oblaky

a dá vám lejak dažďa,

trávu na poli každému.

2 Lebo bôžikovia hovorili naprázdno

a všetci videli klamstvo,

vykladajú márne sny,

potešujú daromne.

Preto odtiahli ako stádo,

sú pokorení, lebo niet pastiera.

 

 3 Proti pastierom vzblčal môj hnev

a capy navštívim.

Lebo Pán zástupov navštívil

svoje stádo, Júdov dom;

urobil ich podobnými

svojim nádherným paripám vo vojne.

 4 Z neho je uhol, z neho je kolík,

z neho je bojová kuša,

z neho pochádza zároveň

každý pohonič.

 5 I budú ako hrdinovia,

ktorí šliapu vo vojne blato po uliciach,

budú bojovať, lebo Pán je s nimi,

jazdci na koňoch ostanú v hanbe.

6 Mocným urobím Júdov dom

a dom Jozefov zachránim,

privediem ich späť,

veď som ich omilostil,

budú, akoby som ich nebol zavrhol,

lebo ja, Pán, som ich Boh

a vyslyším ich.

 

7 Efraimci budú ako hrdinovia,

srdce sa im bude tešiť ako od vína,

ich synovia to uvidia a budú sa tešiť,

srdce im bude plesať v Pánovi.

8 Zahvizdnem im a pozbieram ich,

lebo som ich vykúpil,

bude ich tak veľa, ako ich bolo.

 

 9 Rozosejem ich medzi národy

a v diaľavách budú na mňa spomínať,

budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa.

10 Privediem ich späť z egyptskej krajiny

a z Asýrska ich pozbieram,

privediem ich do krajiny Galaád a na Libanon,

no nebude im to stačiť.

11 Preto prejdú cez more úzkosti

a zrazia vlny do mora,

v hanbe ostanú všetky ramená Nílu,

upadne sláva Asýrska

a berla z Egypta sa stratí.

12 Urobím ich mocnými v Pánovi

a budú kráčať v jeho mene“ –

hovorí Pán.

 
1 n. Izrael je ako stádo bez pastiera, pretože hľadal pomoc tam, kde ju nemohol nájsť, u modiel a veštcov. O neskorom daždi pozri pozn. k Oz 6, 3.
3. Pastieri a capy sú vodcovia národa (porov. Ez 34, 2). Pánovo navštívenie bude pre pastierov trestom, pre stádo záchranou.
4. Zmysel verša je: že Izrael bude mať svojich vlastných vojvodcov. O uholný kameň sa opiera budova, kolíkom sa upevňuje stan. Tu sa obe tieto slová, ako aj názvy „kuša“ a „pohonič“ rozumejú o vojvodcoch.
5. Jazdci na koňoch sú nepriateľské vojská.
9 – 12. Nový národ sa tak rozmnoží, že mu nebude stačiť Palestína so Zajordánskom, Galaádom a so severnou krajinou Libanonom, ale ako kedysi, zasa prejde cez more a zmocní sa Egypta a Asýrska. Miesto treba rozumieť ako mnohé podobné miesta o rozšírení sa Božieho kráľovstva.
Kniha proroka Zachariáša