Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

13 Očistenie od hriechov. –  1 V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškvrne.  2 A v ten deň – hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny.  3 A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia, mu povedia: »Neostaneš žiť, pretože si v mene Pána hovoril lož;« a prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval.  4 Aj keď budú v ten deň prorokovať, ostanú proroci v hanbe, každý so svojím videním. A aby oklamali, neoblečú si srstený plášť. 5 Každý povie: »Nie som prorok; ja som človek, ktorý obrába zem, lebo si ma od mladi kúpil istý človek.«  6 A keď sa ho spýtajú: »Čo sú to za rany medzi tvojimi rukami?« – odpovie: »Tie mi zasadili v dome mojich milých.«

 

Súd nad národom

 

 7 Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi

a proti blízkemu mužovi –

hovorí Pán zástupov.

Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne,

potom obrátim ruku proti maličkým.

 8 V celej krajine – hovorí Pán –

dve tretiny z neho zomrú, zahynú,

a tretina z neho ostane.

9 Tú tretinu zavediem do ohňa

a vytopím ich, ako sa vytápa striebro,

a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato.

On bude vzývať moje meno

a ja ho vyslyším,

poviem: To je môj ľud,

a on povie: »Pán je môj Boh.«“

 
1. Posvätné očisťovania v Starom zákone sa uskutočňovali kropením vodou (Nm 8, 7; 19, 9; Ž 51, 9). Podobné proroctvá pozri Ez 36, 25; Joel 3, 18. Predpovedá sa, že po Mesiášovej smrti bude vždy možné dosiahnuť odpustenie hriechov.
2. Zo súvisu vidieť, že môže byť reč len o falošných prorokoch.
3. Porov. Dt 13, 6; 18, 20
4 n. Srstený plášť nosili proroci (2 Kr 1, 8; Mt 3, 4). Falošní proroci mesiášskych čias ho nebudú nosiť, lebo budú chcieť zatajiť svoje bezbožné zamestnanie. Taký prorok radšej povie, že je od mladi otrokom a robí na poli svojho pána.
6. Proroci modiel si pri obetách spôsobovali rany; porov. 1 Kr 18, 28; Jer 16, 6; 48, 37. Po takýchto, hoci zacelených ranách, bolo poznať falošného proroka. V nových časoch však títo odtaja, ako sa dostali k ranám, a zase si pomôžu lžou. – Podľa iných sa falošní proroci tiež obrátia, priznajú sa, že rany dostali vo svätyniach modiel, ktoré sa v Písme často volajú milovníkmi Izraela; porov. Jer 22, 20. 22; Ez 16, 33. 36; Oz 2, 4. – Medzi rukami, rozumej na prsiach.
7. Hoci je pastier Mesiáš Pánovi veľmi blízky, podľahne smrti. Boh potom bude trestať stádo, ľud, ktorý smrť pastiera zavinil. Spasiteľ sa odvoláva na slová tohto verša, keď predpovedá, že sa apoštoli rozpŕchnu pri jeho umučení (Mt 26, 31).
8. Ale rozpŕchne sa aj celý národ, len malá časť dosiahne spásu, a to tí, čo vytrvajú v ohni utrpenia. Porov. Iz 6, 13; Ex 5, 2.
Kniha proroka Zachariáša