Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

 

14 Posledná úzkosť a spása. –  1 Hľa, príde deň pre Pána, vtedy podelia tvoju korisť uprostred teba. 2 Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy, polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria. 3 Potom Pán vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň vojny. 4 Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ, a Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východo-západným na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh.  5 Vtedy budete utekať do údolia mojich vrchov, lebo údolie medzi vrchmi bude siahať až k Asalu. Budete bežať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Pán, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním.

 6 V ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. 7 Bude to jeden deň, známy Pánovi, nie deň a noc. Ale vo večernom čase bude svetlo.  8 V ten deň budú z Jeruzalema vytekať živé vody, polovica do Východného mora a polovica do Západného mora; tak to bude v lete i v zime. 9 Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.  10 Celá krajina sa obráti akoby na rovinu od Gabay po Remon južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Benjamínovej brány až po miesto prvej brány, po Rožnú bránu, od veže Chananel až po Kráľovské lisy. 11 Budú v ňom bývať, kliatby viac nebude a Jeruzalem bude bývať v bezpečí.

12 A toto bude rana, ktorou Pán udrie všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalemu: zhnije im mäso, hoci ešte stoja na nohách, oči im vyhnijú vo svojich jamkách a jazyk im zhnije v ústach. 13 A v ten deň povstane medzi nimi veľký zmätok od Pána; budú sa vzájomne chytať za ruky a budú dvíhať ruky vzájomne proti sebe. 14 Ale aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov: zlato, striebro a šatstvo v ohromnom množstve.  15 A ako táto rana bude aj rana na koňoch, muliciach, ťavách, osloch a všetkých zvieratách, ktoré budú v týchto táboroch.

 16 Všetci však, čo ostanú z rozličných národov, ktoré išli proti Jeruzalemu, pôjdu sa rok čo rok klaňať kráľovi, Pánovi zástupov, a svätiť sviatok Stánkov.  17 Ak niektoré z týchto rodov neprídu do Jeruzalema klaňať sa kráľovi, Pánovi zástupov, nebude nad nimi pršať. 18 Ak nevystúpi a nepríde ani rod Egypťanov, nebude ani nad nimi (pršať); zastihne ich rana, ktorou Pán udrie národy, čo neprídu svätiť sviatok Stánkov. 19 Toto bude trest Egypta a trest všetkých národov, ktoré nepôjdu svätiť sviatok Stánkov.

 20 V ten deň bude na hrkálkach koní: „Sväté Pánovi.“ A hrnce v Pánovom dome budú ako čaše pred oltárom. 21 Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Pánovi zástupov a všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť, takže v ten deň už nebude Kanaánčanov v dome Pána zástupov.

 
1. O Pánovom dni pozri pozn. k Iz 2, 12.
5. Tento verš je nejasný. Znamená asi toľko, že Boh novoutvoreným údolím umožní obyvateľom Jeruzalema útek. Kde ležalo miesto zvané Asal, nevieme. O tomto zemetrasení porov. Am 1, 1. – „Svätí“ sú tu anjeli.
6 n. Tieto verše sú veľmi nejasné. Možno im azda rozumieť tak, že pre nepriateľov budú zlé časy (tma, zima, ľad), keď Pán príde bojovať za svoj ľud. Ale ani pre Pánov ľud to ešte nebude deň, lebo ešte budú trvať útrapy, no nebude to ani noc, lebo vychádza nádej spásy. Až vtedy, keď sa už bude zdať, že prichádza noc záhuby, naraz vznikne svetlo. – Verš 6 prekladáme podľa Vg, lebo v hebr. nedáva zmysel. Ale malou zmenou hebrejského textu by tieto dva verše dostali veľmi pekný zmysel: „Až príde Pán, nebude sa striedať deň so studenými nocami.“ Bude jediný trvalý deň – nie deň a noc – lebo i vo večernom čase bude svetlo.
8. V Palestíne, kde v lete väčšina potokov vyschne, hojnosť vody znamená požehnanie, porov. 13, 1; Ez 47, 1 n. Východné more je Mŕtve more, Západné je Stredozemné more.
10. Okolie Jeruzalema sa zmení na rovinu, z ktorej bude vyčnievať mesto, postavené na vrchu. – O Gabae pozri 2 Kr 23, 8. – Remon je azda dnešné Chirbet Umm er-Rammaním, asi 15 km severovýchodne od Bersabe. O Benjamínovej bráne porov. Jer 37, 13. – Prvá brána je nám neznáma. – O Rožnej bráne porov. 2 Kr 14, 13. – Veža Chananel bola na severnom múre mesta (Neh 3, 1; 12, 39). Kráľovské lisy boli asi tam, kde aj Kráľovské záhrady; pozri Jer 39, 4. – Celá táto stať opisuje bezpečnosť nového Božieho kráľovstva.
15. Ako budú hynúť ľudia (verš 12), tak budú hynúť aj zvieratá.
16. Meno starozákonného sviatku Stánkov len označuje sviatky nového Božieho kráľovstva, ktoré budú svätiť aj obrátení pohania.
17. V proroctvách o mesiášskych časoch dážď a úrodnosť zvýrazňujú duchovné dary.
20 n. Posledné dva verše vyjadrujú myšlienku, že v novom Božom kráľovstve všetko bude zasvätené Pánovi. Obiet bude toľko, že nádoby, ktoré boli v jeruzalemskom chráme, nebudú stačiť pri obetách. Starozákonnými pojmami sa zas označuje novozákonná bohoslužba. – Kanaánčania, pohania (alebo podľa Vg kupci), nebudú znesväcovať chrám.
Kniha proroka Zachariáša