Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

III. Zachariášove proroctvá, kap. 9 – 14

 

Podrobenie národov

9  1 „Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak

a Damasku, jeho príbytku,

lebo Pánovi patrí oko človeka

a všetkých izraelských kmeňov.

 2 Aj Emat s ním hraničí,

aj Týrus a Sidon, nech je aký múdry.

3 Týrus si postavil hradby,

nakopil striebra sťa prachu

a zlata ako uličného blata.

 

4 Hľa, Pán sa ho zmocní,

zrazí jeho bohatstvo do mora

a mesto pohltí oheň.

 5 Askalon uvidí a bude sa báť,

Gaza sa bude hrozne zvíjať,

aj Akaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala;

z Gazy zmizne kráľ

a Askalon nebude obývaný.

6 V Azote budú bývať miešanci

a vyhubím pýchu Filištíncov.

7 Od úst im odstránim krv,

spomedzi zubov ich ohavnosti.

Aj on ostane pre nášho Boha

a bude ako judské knieža

a Akaron ako Jebuzejci.

 

Mesiáš, knieža pokoja

 8 Postavím tábor pred svoj dom

proti vojsku, proti tým, čo tiahnu sem i tam,

a neprejde viac cez nich pohonič,

áno, teraz hľadím svojimi očami.

 

 9 Plesaj hlasno, dcéra Siona,

jasaj, dcéra Jeruzalema,

hľa, tvoj kráľ ti prichádza,

spravodlivý je a prináša spásu,

ponížený je a nesie sa na oslovi,

na osliatku, mláďati oslice.

10 Vyhubí vozy z Efraima

a kone z Jeruzalema,

vymiznú bojové kuše;

o pokoji bude rokovať s národmi

a jeho vladárstvo je od mora k moru

a od Rieky až do končín zeme.

 11 I tebe pre tvoju krvnú zmluvu

vypustím zajatcov z cisterny,

v ktorej nieto vody.

12 Vráťte sa do pevnosti,

zajatci nádeje;

dnes oznamujem:

Dvojnásobne ti vynahradím.

 13 Lebo natiahnem Júdu ako luk

a nabijem Efraimom;

povzbudím tvojich synov, Júda,

proti tvojim synom, Javan,

spravím ťa podobným meču bojovníka.

14 Pán sa zjaví nad nimi,

jeho šíp vypáli sťa blesk,

Pán, Jahve, zatrúbi na trúbu,

kráčať bude v južnej víchrici.

 15 Pán, Jahve, bude štítom nad nimi,

budú ničiť a šliapať kamene z praku,

budú piť a hučať ako od vína,

budú plní ako kropáč, ako rohy oltára.

 16 I zachráni ich Pán, ich Boh,

v ten deň ako stádo svojho ľudu,

keď sa posvätné kamene

budú vznášať nad jeho zemou.

 17 Čo je jeho vzácnosť a čo je jeho krása?

Obilie oživí mladíkov a mladé víno panny.

 
1. Pánovo slovo sa tu zosobňuje miesto Pána samého. Zmysel verša je: Pán sa zmocní týchto krajín a miest. Krajina Hadrak ležala severne od Damasku. V Biblii sa jej meno viac nevyskytuje; mimobiblické osnovy ju volajú Hatarika alebo Hazrak. – Výraz: „Pánovi patrí oko človeka“ LXX prekladá: „Pretože Pán hľadí na človeka.“ Zmysel teda je, že sa Pán zmocní nepriateľských krajín, lebo mu záleží na osude ľudí, najmä Izraela.
2. Pre Emat pozri pozn. k 1 Kr 8, 65. – O múdrosti Týru porov. Ez 28, 4.
5 – 7. Tu spomínané filištínske mestá porov. Am 1, 6 – 8 a Sof 2, 4. Filištínci musia svoje mestá prepustiť cudzím, ale pokorenie im bude na osoh, prestanú jesť zakázané a modlám obetované jedlá a pričlenia sa k Božiemu národu ako kedysi Jebuzejci, praobyvatelia Jeruzalema; porov. 2 Sam 5, 6 n.
8. Boh teraz už nespustí z očí svoj národ a bude ho brániť. O pohoničoch pozri Ex 5, 14; Iz 9, 4; 14, 4.
9 n. Ako predošlí proroci, tak aj Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskeho kráľovstva. Kráľ Mesiáš neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati. Splnenie tohto proroctva pozri Mt 21, 1; Mk 11, 1; Lk 19, 29; Jn 12, 14. – Slovo „vyhubí“ prekladáme podľa LXX. Hebr a Vg číta: „vyhubím“. – „Rieka“ je Eufrat.
11. O krvnej zmluve pozri Ex 24, 4 – 8. Cisterna – jama, vyschnutá studňa; porov. Gn 37, 24; Jer 38, 6 – symbol Babylonu.
13. Júda, vedúci kmeň Južného, a Efraim, vedúci kmeň Severného kráľovstva, budú zbraňou v Pánových rukách. – Javan sú Jóni a Gréci vôbec.
15. Výraz, že Izraeliti budú piť krv nepriateľa (porov. Nm 23, 24), treba rozumieť v prenesenom zmysle. – Rohy oltára potierali krvou obetných zvierat.
16. Nevieme, čo rozumie prorok „posvätnými kameňmi“. Obyčajne to vykladajú o chráme, ktorý sa po víťazstve zaskvie novou slávou. Iní prekladajú: „nad jeho zemou sa zjavia drahokamy na diadéme“. Podľa tohto prekladu by drahokamy boli Izraeliti, ktorí sú Bohu vzácni ako drahokamy na kráľovskej korune.
17. Hojnosť úrody po víťazstve umožní vychovať udatnú mládež, ktorá je nádejou národa. Neslobodno však zabúdať, že sa pozemskými dobrami zvýrazňujú duchovné dary mesiášskych čias. – Osnovu Vg: „obilie vyvolených a víno plodiace panny“ sa chápali o Eucharistii, ale je to možné len v zmysle prispôsobenom (sensus accommodatus).
Kniha proroka Zachariáša