Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

5 Zvitok . –  1 A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, letel zvitok. 2 I spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím letieť zvitok; jeho dĺžka je dvadsať lakťov, šírka desať lakťov.“ 3 A riekol mi: „Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom na jednej strane, bude odstránený; a každý, kto prisahá, ako je to na ňom na druhej strane, bude odstránený. 4 Vyvediem ju – hovorí Pán zástupov –, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisahá v mojom mene, usadí sa v jeho dome a zničí ho, i jeho trámy a jeho kamene.“

 

Efa. –  5 Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril, a riekol mi: „Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje!“ 6 I spýtal som sa: „Čo je to?“ Odpovedal: „To je efa, ktorá vystupuje;“ a dodal: „Toto je ich výzor v celej krajine.“ 7 Vtom, hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena. 8 I povedal: „Toto je bezbožnosť.“ Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku. 9 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor – mali totiž krídla podobné krídlam bociana – a zdvihli efu medzi zem a nebo. 10 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Kde tieto nesú efu?“ 11 Odpovedal mi: „Chcú jej postaviť dom v krajine Senaár. Keď ho dostavajú, položia ju tam na jej podstavec.“

 

1 – 4. O zvitku pozri Iz 34, 4; Ez 2, 10. K starovekým zákonníkom sa obyčajne pripájala kliatba na tých, čo budú prestupovať zákony; porov. Dt 27, 13 n.; 28, 15 n., tiež Kódex Chammurabiho, stĺpec 26, 16 až do konca. – Kliatba vnikne do domov hriešnikov a zničí ich.
5 – 11. Efa bola miera na sypané veci, obsahuje 36,44 litra. Do takejto nádoby by sa žena nebola zmestila. Vo videní môže mať všetko neobyčajné rozmery. Krajina Senaár, porov. Gn 10, 8 – 10; 14, 1 – 9; Joz 7, 21 hebr.; Iz 11, 11; Dan 1, 2. Senaár je v Mezopotámii, v tejto krajine ležalo aj hlavné mesto Bohu a jeho národu nepriateľskej ríše: Babylon. – Predošlé videnie (1 – 4) zvýrazňovalo odstránenie zločincov, toto zvýrazňuje odstránenie samého zločinu z Božieho kráľovstva. Vo verši 6 slová: „toto je ich výzor (doslovne: oko) v celej krajine“ treba rozumieť tak, že celá krajina Izraela sa podobá zločinu, lebo je preplnená hriechom.
Kniha proroka Zachariáša