Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

8 1 Pán prehovoril (k Zachariášovi) takto:  2 „Toto hovorí Pán zástupov: Horlím za Sion veľkou horlivosťou a veľkým hnevom zaň horlím.

 3 Toto hovorí Pán (zástupov): Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Verné mesto a vrch Pána zástupov Svätý vrch.

4 Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú po uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky a ľudia, ktorí majú pre vysoký vek v ruke palicu. 5 A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, ktorí sa budú hrať na jeho uliciach.

6 Toto hovorí Pán zástupov: Aj keď to bude zázračné v očiach zvyškov tohto ľudu, bude to vari zázračné aj v mojich očiach? – hovorí Pán zástupov.

7 Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka 8 a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti.

9 Toto hovorí Pán zástupov: Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, čo boli v deň, keď sa založil dom Pána zástupov, chrám, aby sa postavil.  10 Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera; kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov: poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu ako za predošlých dní – hovorí Pán zástupov. 12 Jeho siatie bude šťastné, vinič dá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. 13 A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním; nebojte sa, majte pevné ruky!

14 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma vaši otcovia hnevali – hovorí Pán zástupov –, a nezľutoval som sa, 15 tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu; nebojte sa!  16 Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach; 17 nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím“ – hovorí Pán.

18 A Pán zástupov prehovoril ku mne takto:  19 „Toto hovorí Pán zástupov: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho (mesiaca) bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj!  20 Toto hovorí Pán zástupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest 21 a pôjdu obyvatelia jedného (mesta) do druhého a povedia: »Zoberme sa, poďme udobriť Pánovu tvár a hľadať Pána zástupov; pôjdem aj ja!« 22 Pôjdu teda veľké kmene a mocné národy hľadať Pána zástupov do Jeruzalema a udobriť Pánovu tvár.

23 Toto hovorí Pán zástupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všetkých jazykov, chopia sa okraja odevu judského muža a povedia: »Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.«“

 

2. Porov. 1, 14 n.
3. O podobných menách pozri pozn. k Iz 62, 4.
10 – 11. Kým ste nezačali stavať chrám, každá vaša námaha bola daromná. Porov. Ag 1, 5 – 11; 2, 15 – 19.
16. Súdy u Izraelitov zasadali v bránach mesta.
19. O pôste piateho mesiaca pozri 7, 3; pôst siedmeho mesiaca pozri 7, 5. – V desiaty deň 10. mesiaca sa postili, pretože ten deň začali Babylončania obliehať Jeruzalem; v deviaty deň 4. mesiaca zase preto, lebo toho dňa mesto dobyli Babylončania. Až teraz dáva prorok odpoveď na otázku, či sa majú postiť. V časoch spásy sa dni smútku obrátia na radosť.
20 – 23. Tieto verše opisujú všeobecnosť mesiášskej spásy; porov. Iz 2, 2 – 3 = Mich 4, 1 – 2.
Kniha proroka Zachariáša