Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

12 Úzkosť Jeruzalema. – 1 Výrok. Pánovo slovo proti Izraelu. Hovorí Pán, ktorý rozostrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku:  2 „Hľa, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy; ale bude to aj proti Judsku, keď budú obliehať Jeruzalem.  3 V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všetky národy; všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapu, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme. 4 V ten deň, hovorí Pán, postihnem každého koňa strachom a každého jazdca šialenstvom. Ale nad Júdovým domom otvorím si oči a všetky kone národov raním slepotou. 5 Vtedy si kniežatá Júdu budú v sebe hovoriť: »Nože mi posilni obyvateľov Jeruzalema v Pánovi zástupov, ich Bohu.« 6 V ten deň urobím kniežatá Júdu podobnými nádobe s ohňom medzi drevom a horiacej ohnivej fakli medzi snopmi; budú hltať napravo i naľavo všetky okolité národy a Jeruzalem ostane ďalej na svojom mieste, v Jeruzaleme. 7 Ale Pán zachráni predovšetkým stany Júdove, aby sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nebola popri Júdovi priveľká. 8 V ten deň bude Pán štítom nad obyvateľmi Jeruzalema; kolísavý medzi nimi bude v ten deň ako Dávid, Dávidov dom však bude v ich čele ako Boh, ako Pánov anjel.

 

Nárek nad Mesiášom. – 9 V ten deň sa budem usilovať poraziť všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalemu.  10 Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným.  11 V ten deň sa rozmôže nárek v Jeruzaleme ako nárek Adadremonu v údolí Magedo.  12 Nariekať bude krajina, každý rod osobitne. Dávidov rod osobitne a ich ženy osobitne; Nátanov rod osobitne a ich ženy osobitne; 13 Léviho rod osobitne a ich ženy osobitne; Semejov rod osobitne a ich ženy osobitne. 14 Všetky ostatné rody: každý osobitne a ich ženy osobitne.

 
2. Opojná čaša má význam ako opojný kalich, Jer 25, 15; 51, 7. – Ale možno preložiť aj: „prahom závratu“ (Vg). To by znamenalo, že závrat dostane každý, kto chce ten prah prekročiť.
3 n. Dvíhaním veľkého kameňa skúšali v Palestíne muži a mladíci svoje sily. Takto budú svoje sily skúšať pohania na Jeruzaleme, ale bezvýsledne, lebo Pán bude chrániť svoj ľud.
10. Obyvatelia nového Jeruzalema, pohnutí milosrdenstvom Pána, ho budú uprosovať. Prebodnutý muž, nad ktorým budú nariekať, je Mesiáš, ktorého utrpenie a smrť už dávno pred Zachariášom predpovedal prorok Izaiáš (53, 1 – 2). Dokazuje to aj sv. Ján, evanjelista, ktorý slová tohto verša cituje pri Pánovom umučení (Jn 19, 37; Zjv 1, 7). Boh hovorí: „Mňa prebodli!“, čím sa označuje božstvo budúceho Mesiáša, i keď starozákonní ľudia podobné proroctvá ešte nevedeli v plnom zmysle chápať; porov. o božstve Mesiáša Iz 9, 6; Ž 2, 7; 45, 7; Mich 5, 2. Za jedináčikom žialili Izraeliti oveľa viac než za inými deťmi, pretože jeho smrťou vymrel celý rod.
11. Magedo pozri 1 Kr 4, 12. Sv. Hieronym píše, že blízko Mageda bolo aj mesto, zvané Adadremon (Adadremmon), ktoré sa v jeho časoch volalo Maximianopolis. Pri Magede padol v boji pobožný kráľ Joziáš (2 Kr 23, 29). Za týmto kráľom nariekal celý národ (2 Krn 35, 25). K tomuto celonárodnému náreku prirovnáva prorok nárek za zabitým Mesiášom.
12. Osobitne sa uvádza pri náreku kráľovský rod Dávida a jeden vedľajší rod, pochádzajúci od tohto kráľa. Nátan bol Dávidovým synom (2 Sam 5, 14; 1 Krn 3 5; 14, 4; Lk 3, 31). Podobne rod Léviho a vedľajší levitický rod Semejov, ktorý pochádzal od Léviho syna Gersona (Nm 3, 21). Ostatné rodiny národa sa spomínajú len úhrnne vo verši 14.
Kniha proroka Zachariáša