Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

6 Štyri vozy. –  1 Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli kovové. 2 V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, 3 v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. 4 Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to, môj pane?“ 5 Anjel mi odvetil: „To sú štyri vetry neba, ktoré vystupujú; predtým stáli pred Pánom celej zeme. 6 V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním; strakaté idú do južnej krajiny. 7 Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi.“ I riekol: „Choďte, prejdite zemou!“ Nato prešli zemou. 8 Potom na mňa zavolal a vravel mi: „Pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine.“

 

Symbolický úkon

 

Korunovanie veľkňaza. – 9 Pán prehovoril ku mne takto:  10 „Vezmi od zajatcov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášovho; choď,  11 vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho. 12 A povedz mu: »Toto hovorí Pán zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok; vyženie na svojom mieste a vybuduje Pánov chrám.  13 On postaví Pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne; i kňaz bude na svojom tróne a medzi nimi dvoma bude mierová dohoda.«  14 Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v Pánovom chráme. 15 Aj takí, čo sú ďaleko, budú prichádzať a budú stavať Pánov chrám, i poznáte, že ma k vám poslal Pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas Pána, svojho Boha.“

 

 

1 – 8. Boží duch na štyroch bojových vozoch tiahne proti nepriateľom svojho kráľovstva. Porov. Ž 18, 11; 104, 3. Zvláštne je, že hnedé kone nedostávajú úlohu, mocné strakaté však idú do dvoch smerov, na juh po celej zemi. Možno, že so sýrskym prekladom treba vo verši 7 čítať „hnedé“ miesto „mocné“. Na sever idú dva záprahy, pretože tam bývajú najmocnejší nepriatelia: Asýrčania, Babylončania. Týchto nepriateľov Boh zničí, a tak sa utíši jeho hnev. – Jeden záprah ide na juh proti Egyptu.
10. Muži, od ktorých mal prorok žiadať striebro a zlato, sa po návrate zo zajatia asi dočasne ubytovali v Joziášovom dome.
11 n. Veľkňaz je len predobrazom Mesiáša, ktorý sa aj tu volá Výhonok. Pozri pozn. k 3, 8. Výhonok-Mesiáš vyženie „na svojom mieste“ z koreňa Dávidovho, porov. Iz 11, 1. 10.
13. Mesiáš postaví nové Božie kráľovstvo, ktoré sa aj v Ez 40 n. opisuje ako chrám. Kráľovský a kňazský úrad už nebude oddelený, Mesiáš bude aj kráľom, aj kňazom.
14. Nevieme, prečo nie sú mená v tomto verši totožné s menami vo verši 10.
Kniha proroka Zachariáša