Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša

2 Štyri rohy a štyria remeselníci. –  1 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri rohy! 2 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Judsko, Izrael a Jeruzalem.“ 3 Nato mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. 4 I spýtal som sa: „Čo idú títo robiť?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Judsko tak, že nik nezdvihol hlavu; títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Judsku, aby ho rozhádzali.“

 

Muž s meradlom. –  5 Zdvihol som oči, pozrel som sa a, hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz. 6 I spýtal som sa: „Ty kde ideš?“ Odpovedal mi: „Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý.“  7 Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel 8 a povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. 9 A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho.

 10 Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny – hovorí Pán –, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba – hovorí Pán. 11 Hor’ sa! Zachráň sa na Sione ty, čo bývaš u dcéry Bábelu!  12 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. 13 Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov; vtedy poznáte, že ma poslal Pán zástupov. 14 Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba – hovorí Pán.  15 V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojím ľudom, budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe. 16 Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu, a posvätnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalem. 17 Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku!“

 

 

1 – 4. Druhým videním Boh naznačuje, že oslobodí svoj národ od nepriateľov, a tak pripraví jeho obnovu. Štyri rohy asi neoznačujú štyri určité nepriateľské národy, ale všetkých nepriateľov Júdu, ktorí prichádzali zo štyroch strán sveta. Remeselníci, ktorí prichádzali postrašiť a zdolať nepriateľov, sú anjeli. Roh je známy symbol sily. – O anjelovi pozri pozn. k 1, 9.
5 n. Muž s meradlom v ruke je anjel. Premeraním stavebnej plochy Jeruzalema chce Boh ubezpečiť národ, že sa výstavba mesta určite dokončí.
7 – 9. Anjel má povedať prorokovi, že nový Jeruzalem nemožno múrmi obmedziť, pretože bude mať veľké množstvo obyvateľov; porov. Iz 54, 2 n. Ale mesto ani nepotrebuje hradby, sám Pán ho bude ochraňovať, bude mu ohnivým, nedobytným múrom.
10 n. Severná krajina je Babylon. Izraeliti, ktorí ešte ostali v Babylone, sa vyzývajú, aby sa vrátili na Sion.
12 n. Hovorí síce Pán, ale ústami anjela, ktorého poslal potrestať nepriateľov svojho národa, ktorý opatruje ako svoju zreničku. Pri potrestaní nepriateľov sa zjaví Božia sláva a prorok sa presvedčí, že anjela, ktorý im toto v Zachariášovom videní predpovedá, poslal Pán.
15 n. V mesiášskom kráľovstve budú Pánovým ľudom všetky národy. To bude znamením, že sa predpovede splnili.
Kniha proroka Zachariáša