Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

10 Obnovenie tabúľ Desatora. 1 V tom čase mi Pán prikázal: »Vykreš si dve tabule, podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú archu. 2 Ja ti na tabule napíšem slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil, a uložíš ich do archy.« 3 I urobil som z akáciového dreva archu a vykresal som dve kamenné tabule, podobné prvým, a vystúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách. 4 On na tabule napísal, čo bolo napísané na prvých, tých desať príkazov, ktoré vám Pán povedal v deň zhromaždenia z ohňa na vrchu, a potom mi ich Pán odovzdal. 5 Potom som opäť zostúpil z vrchu a tabule som uložil do archy, ktorú som urobil, a ony sú tam, ako mi rozkázal Pán.  6 Izraeliti odtiahli z Berot Jákanitov do Mosery. Tam zomrel Áron a tam ho aj pochovali. Kňazom namiesto neho sa stal jeho syn Eleazar. 7 Odtiaľ prešli do Gadgady a z Gadgady do Jeteboty, kraja potokov a vôd. 8 V tom čase Pán oddelil kmeň Léviho, aby nosil Pánovu archu zmluvy, aby stál pred Pánom v jeho službe a aby v jeho mene žehnal, ako to robí dodnes. 9 Preto Léviho kmeň nedostal nijaký podiel ani vlastníctvo so svojimi bratmi, lebo Pán je jeho dedičným podielom, ako mu prisľúbil Pán, tvoj Boh. 10 Ja som však stál štyridsať dní a štyridsať nocí na vrchu ako prvý raz a Pán ma aj tentoraz vyslyšal a Pán ťa nezahubil. 11 A Pán mi povedal: »Vstaň a choď pred ľudom, nech vojdú a nech zaujmú krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám.«

Opätovná výzva na vernosť zákonu. – 12 A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 13 aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre! 14 Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej! 15 A predsa Pán našiel zaľúbenie v tvojich otcoch a prilipol k nim, a preto si vyvolil aj vás, ich potomstvo, zo všetkých národov, ako je to v tento deň.  16 Obrežte si teda predkožku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju!  17 Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary neprijíma.  18 Vysluhuje právo sirote a vdove a miluje cudzinca; dáva mu jedlo a odev. 19 Aj vy majte radi cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine! 20 Pána, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť, k nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať! 21 On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 22 Sedemdesiat duší ich bolo, keď zostúpili tvoji otcovia do Egypta, a teraz ťa Pán, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi.

 

 
1 – 5. Boh odpúšťa ľudu a obnovuje svoju zmluvu (Ex 34, 1 – 35). O rozkaze urobiť archu pozri Ex 25, 10. „I urobil som“, totiž rozkázal urobiť, t. j. Beselélovi (Ex 37, 1). „On... napísal“ (v. 4) pozri Ex 34, 28.
6 – 9. Udalosti, uvedené v týchto veršoch, akosi nesúvisia s celou rozpravou, pretože sa stali omnoho neskoršie, ako to naznačuje súvislosť rozpravy o zjavení na Sinaji. Sú však náročky uvedené na tomto mieste, aby sa poukázalo na Božiu dobrotu a lásku k ľudu, ktorá bola vždy ochotná odpustiť previnenia jednotlivcov a aj vinu celého ľudu. Berot Jákanitov pozri Nm 33, 31. Mosera (Moserot – porov. Nm 33, 30 n.) bola v blízkosti vrchu Horeb, na ktorom umrel Áron (Nm 20, 23 – 29; 33, 38). Tu sa hovorí, že Áron zomrel v Mosere, pretože vtedy Izraeliti v Mosere táborili. Svedkom Áronovej smrti bol len Mojžiš a Eleazar. Mosera ako aj vrch Hor sú blízko Kádeša. V Dt Mojžiš často hovorí o kmeni Léviho, nerobí však rozdiel medzi kňazmi a levitmi. Nosiť archu (v. 8) bolo povinnosťou levitov (Nm 4, 1 n.), avšak neskoršie archu nosia len kňazi (Joz 3, 3 n.; 6, 6 n.; 8, 33 a Dt 31, 9). Dotýkať sa archy, zariadenia svätého stanu, konať službu pred Pánom a požehnávať ľud, to všetko boli povinnosti vyhradené kňazom (17, 12; 18, 7; Nm 6, 22 – 27 atď.). Aj v skutočnosti, že Pán si vyvolil kmeň Léviho pre seba, mohli Izraeliti vidieť, že Boh odpustil ľudu jeho previnenia.
16. Obrežte si predkožku srdca, t. j. odstráňte zo svojho srdca všetko, čo ho robí bezcitným voči Božiemu hlasu a voči jeho rozkazom (Ex 6, 12; Lv 26, 1; Rim 2, 29).
17. Boh nad bohmi – tieto slová nemožno chápať, akoby pohanskí bohovia skutočne jestvovali. Výraz chce zdôrazniť len to, že Boh je väčší ako všetci bohovia, ktorí jestvujú iba podľa predstavy pohanov. Teda Boh je najvyšší a jediný Pán (Ž 95, 3; 136, 2 – 3; 1 Tim 6, 15; Zjv 17, 14; 19, 16).
18 – 22. Božia moc a spravodlivosť má jeho ctiteľov pohnúť k tomu, aby z bázne k nemu zachovali právo a spravodlivosť voči chudobným a cudzincom. Sedemdesiat duší porov. Gn 46, 27, ako hviezdy na nebi – pozri Gn 15, 5.
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova