Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

2 Prechod cez Edomsko a Moabsko. –  1  Nato sme sa pohli a tiahli sme púšťou smerom k Červenému moru, ako nám prikázal Pán, a dlhý čas sme okľukou obchádzali vrchy Seir. 2 Tu mi Pán hovoril: 3 »Dosť dlho ste obchádzali toto horstvo, teraz sa obráťte na sever!  4 A ľudu rozkáž: Teraz prejdete cez územie svojich bratov, Ezauových synov, ktorí bývajú na Seire a boja sa vás; lež dávajte si veľký pozor, 5 nebojujte proti nim, lebo vám nedám z ich územia nič, ani na šírku šľapaje, lebo vrch Seir som dal do vlastníctva Ezauovi. 6 Pokrm na jedenie si kúpite od nich za peniaze, takisto i vodu na pitie si od nich kúpite za peniaze. 7 Veď Pán, tvoj Boh, žehnal všetkým prácam tvojich rúk. Vedel, že prejdeš touto veľkou púšťou: už štyridsať rokov je s tebou Pán, tvoj Boh, a nechýbalo ti nič.« 8 Potom sme prešli vedľa (územia) našich bratov, Ezauových synov, ktorí bývajú na Seire, cez Arabu popri Elate a Asiongaberi a tiahli sme cestou smerom k Moabskej púšti.

 9 Tu mi hovoril Pán: »Neobťažuj Moabčanov a nebojuj proti nim, lebo ti nedám nič z ich územia do vlastníctva; veď Lotovým synom som dal do vlastníctva Ar.  10 Predtým tu bývali Emci, ľud silný, početný a urastený ako Enakiti. 11 Aj oni patrili k Refaimcom ako Enakiti. Moabčania sa však volajú Emci. 12 Na Seire predtým bývali Horejci, lenže Ezauovi synovia ich vyhnali a zničili a usadili sa na ich mieste tak, ako to urobil Izrael v krajine svojho vlastníctva, ktorú im dal Pán. 13 Teraz sa zdvihni a prejdi cez potok Sared!« A tak sme prešli cez potok Sared. 14 A čas, čo sme blúdili od Kadeš-Barny až po prebrodenie potoka Sared, predstavoval tridsaťosem rokov, kým nevymrelo zo stanov všetko bojaschopné pokolenie, ako im prisahal Pán. 15 A Pánova ruka bola proti nim, takže úplne vyhynuli zo stanov.

Zákaz bojovať proti Amončanom. – 16 Keď vymreli z ľudu všetci bojaschopní muži, 17 povedal mi Pán: 18 »Teraz pôjdeš moabským územím pri (meste) Ar 19 a prídeš k Amončanom, lenže ich nebudeš obťažovať, ani bojovať proti nim, lebo ti nedám nič z amonskej krajiny do vlastníctva, lebo som ju dal do vlastníctva Lotovým synom.  20 Aj túto považovali za krajinu Refaimcov; predtým tu bývali Refaimci. Amončania ich volajú Zamzumim. 21 Bol to mocný a početný ľud, urastený ako Enakiti, ale Pán ich zničil pred Amončanmi a oni sa zmocnili ich vlastníctva, a bývali namiesto nich, 22 ako to urobil pri Ezauových synoch, čo bývajú na Seire, pred ktorými vyhubil Horejcov, takže zaujali ich majetok a usadili sa na ich mieste až do dnešného dňa.  23 Aj Hevejcov, ktorí bývali až po Gazu, zničili Kaftorčania, ktorí vyšli z Kaftoru a usadili sa na ich mieste.

Víťazstvo nad amorejským kráľom Sehonom. –  24 Zdvihnite sa teda, dajte sa na pochod a prejdite cez rieku Arnon! Dávam ti do ruky hesebonského kráľa, Amorejčana Sehona! Začni teda dobývať jeho krajinu a viesť proti nemu vojnu! 25 Už dnes začnem vysielať pred tebou strach a zdesenie na všetky národy, čo sú pod celým nebom a čo počujú o tebe zvesť. Budú sa triasť a bedákať pred tebou.«

26 Z púšte Kedemot som poslal poslov k Sehonovi, kráľovi Hesebonu, s priateľskou ponukou: 27 »Chcel by som prejsť cez tvoje územie. Išiel by som len po ceste a neodchýlil by som sa ani napravo, ani naľavo. 28 Pokrm mi predáš za peniaze, aby som mal čo jesť, a vodu na pitie mi poskytneš tiež za peniaze. Chcem iba prejsť,  29 ako mi to dovolili Ezauovi synovia, ktorí bývajú na Seire, a Moabčania, ktorí bývajú v Are, kým nedôjdem k Jordánu, do krajiny, ktorú nám chce dať Pán, náš Boh.«

30 Ale Sehon, kráľ Hesebonu, nechcel pristať na to, aby sme tade prešli, lebo Pán, tvoj Boh, zaťal jeho ducha a zatvrdil mu srdce, aby ho tak vydal tebe do ruky, ako to dnes vidíš. 31 Tu mi hovoril Pán: »Hľa, dávam ti Sehona a jeho krajinu, zmocni sa jeho krajiny!«

 32 Keď Sehon vytiahol so všetkým svojím ľudom do boja proti nám pri Jase, 33 Pán, náš Boh, nám ho vydal napospas a porazili sme ho i jeho synov a všetok jeho ľud.  34 A v tom čase sme zaujali všetky jeho mestá a rozšírili sme kliatbu záhuby na všetky mestá, na mužov, ženy a deti. Nenechali sme nikoho. 35 Len dobytok sme si vzali za korisť spolu s korisťou miest, ktoré sme dobyli.  36 Od Aroeru, ktorý je na brehoch potoka Arnon, od mesta, čo je pri potoku, až po Galaád nebolo dediny ani mesta, ktoré by nám bolo odolalo, všetky nám vydal Pán.  37 Iba na krajinu Amonových synov si nevztiahol ruku, na celé územie rieky Jabok, na mestá na výšine a na všetky mestá, o ktorých nám dal zákaz Pán, náš Boh.

 
1 – 37. Porov. Nm 20, 14 – 21, 20.

1. Izraeliti obchádzali Seir zo západnej strany Araby (Nm 14, 25 a Dt 1, 40).
4 – 8. Edomčania ako potomkovia Ezauovi boli ozaj bratmi Izraelitov, Jakubových potomkov. Cestou k Moabskej púšti, čiže púšti, ktorá sa rozprestiera východne od Moabska. Tade vedie aj dnes cesta od Akabského (Elatského) zálivu do Mekky.
9. Izraeliti nemajú bojovať proti Moabčanom a Amončanom (v. 19), pretože oni sú Lotovi potomkovia (Gn 11, 27 a 19, 36 n.), a preto sú v určitom pokrvnom zväzku s Abrahámovými potomkami, Izraelitmi. Ar bolo hlavné mesto moabské, tu však predstavuje celé Moabsko. Porov. Nm 21, 15. 28; 22, 36.
10 – 12. Pozri Gn 14, 5; Nm 13, 23; Dt 1, 28 a Dt 2, 22.
20 – 22. Pozri 1, 28; 2, 10 – 12.
23. Hevejci (Aviti) boli tiež praobyvatelia Palestíny. Kaftorčania boli filištínsky kmeň, ktorý pochádzal z ostrova Kréty (Kaftor). Gn 10, 14.
24 – 27. Porov. Nm 21, 21 – 30. Kedemot bolo mesto severne od Arnonu a aj púšť na východ od Moabska.
29. Edomčania a Moabčania nedovolili ísť Izraelitom stredom svojich území, nebránili im však prejsť okrajom krajín (Nm 20, 18 – 21).
32. Jasa ležala medzi Madabou a Dibonom (Nm 21, 23).
34. Porov. Nm 21, 25; Dt 20, 16; Lv 27, 29.
36. Aroer Nm 32, 34.
37. Krajina synov Amonových bola na východnom brehu horného Jaboka (Nm 21, 24).
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova