Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

27 Predpisy a zákony pre čas, keď prejdú cez Jordán. – 1 Mojžiš nariadil so staršími Izraela: „Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. 2 Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán, váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom,  3 aby si na ne mohol napísať všetky slová tohto zákona; keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom.

4 Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariaďujem, a natrite ich vápnom!  5 Tam postav aj oltár Pánovi, svojmu Bohu, z kameňov, ktorých sa železo nedotklo, 6 z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi, svojmu Bohu, a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi, svojmu Bohu, 7 obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom, svojím Bohom. 8 Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona.“

9 Mojžiš a kňazi z Léviho kmeňa vraveli celému Izraelu: „Dávaj pozor a počuj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Pána, svojho Boha; 10 počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariaďujem!“

11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 „Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud: Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín. 13 Oproti, na vrchu Hebal, sa postavia zasa títo zlorečiť: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali. 14 A leviti začnú mohutným hlasom volať k všetkým mužom Izraela:

 15 »Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu – ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca – a uloží ju na skrytom mieste!« A všetok ľud nech povie: »Amen!«

16 »Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!« A všetok ľud povie: »Amen!«

17 »Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!«

18 »Prekliaty, kto zavedie slepého na bludnú cestu!« A všetok ľud povie: »Amen!«

19 »Prekliaty, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy!« A všetok ľud povie: »Amen!«

20 »Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!« A všetok ľud povie: »Amen!«

21 »Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!« A všetok ľud povie: »Amen!«

22 »Prekliaty, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky!« A všetok ľud povie: »Amen!«

23 »Prekliaty, kto bude spať so svojou testinou!« A všetok ľud povie: »Amen!«

24 »Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!«

25 »Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla nevinná krv!« A všetok ľud povie: »Amen!«

26 »Prekliaty, kto nezachová slová tohto zákona a nevyplní ich skutkami!« A všetok ľud povie: »Amen!«

 
3. Slová tohto zákona – nie je isté, o aký rozsah zákona ide. Autori sú rozličných mienok; jedni myslia, že ide o celý Pentateuch, druhí tvrdia, že autor hovorí iba o Deuteronómiu atď. Jozef Flávius sa domnieval, že „zákon“ na tomto mieste sú len „kliatby“ a „požehnania“, ktoré nasledujú (v. 16 – 26).
5. Oltár pri obnove zmluvy v zasľúbenej zemi má byť taký, aký mali pri vrchu Sinaj, keď Pán po prvý raz uzavrel s Izraelitmi zmluvu (Ex 20, 25).
15 – 26. Dvanásť kliatob vo všeobecnosti zahrnuje porušenie celého zákona. Niektoré kliatby sa týkajú prestúpenia príkazov Desatora. Kliatbami Mojžiš zavrhuje hriech a robí výstrahu tým, čo by zanedbali zákonné predpisy. Takto zákon sa stal kliatbou, ak ho niekto nezachoval (Gal 3, 13).
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova