Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

14 Zákaz pohanského smútku. –  1 Ste synmi Pána, svojho Boha: nerobte si zárezy, ani si nestrihajte vlasy medzi očami pre mŕtveho; 2 veď ty si ľud, zasvätený Pánovi, svojmu Bohu, a on si ťa vyvolil spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom.

Zákaz nečistých jedál. – 3 Nejedzte nič nečisté!  4 Toto sú zvieratá, ktoré môžete jesť: býka, ovcu, kozu, 5 jeleňa, gazelu, kozorožca, antilopu, byvola a žirafu. 6 Jedzte všetky zvieratá, ktoré prežúvajú a majú rozdelené kopytá na dvoje. 7 Ale tie, čo prežúvajú a nemajú rozdelené kopytá na dvoje, nesmiete jesť, ako: ťavu, zajaca a jazveca; sú to síce prežúvavce, ale nemajú rozdvojené paprčky, sú pre vás nečisté; 8 aj sviňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá – ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nedotýkajte!

9 Toto budete jesť zo všetkého, čo žije vo vodách: čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. 10 Ale z toho, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť nič, to je pre vás nečisté. 11 Jedzte všetky čisté vtáky; 12 tieto však nejedzte: orla, orlosupa, orlosupa bradatého, 13 kaňu, sokola a všetky druhy jastrabov, 14 všetky druhy krkavcov, 15 pštrosa, kukučku, čajku a krahulce všetkých druhov, 16 bociana, labuť, ibisa, 17 kormorána, volavku, bučiaka, 18 pelikána, kuviky každého druhu, dudka a netopiera. 19 Aj všetko, čo sa plazí a má krídla, je pre vás nečisté a nesmie sa jesť!

20 Čo je čisté, môžete jesť všetko.  21 Čokoľvek zdochlo, nejedzte! Daj to cudzincovi, čo býva v tvojom bydlisku, nech to zje, lebo ty si ľud zasvätený Pánovi, svojmu Bohu.

Kozľa nesmieš variť v mlieku jeho matky!

Ročné desiatky z plodín a živočíšnych prvotín. –  22 Oddeľ desiatu čiastku zo všetkých svojich plodín, ktoré každoročne rodí zem, 23 a jedz to pred tvárou Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo jeho meno – teda desiatu čiastku zo svojho obilia, muštu a oleja a prvorodené zo svojho dobytka a zo svojich oviec, aby si sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, v každý čas. 24 Keby ti bola cesta pridlhá a miesto, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam býval, veľmi vzdialené od teba, a ak ťa požehná, nebudeš mu môcť doniesť tieto veci, 25 predáš to za peniaze, peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolil Pán, tvoj Boh. 26 Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada: hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti zažiada: a budeš to jesť pred Pánom, svojím Bohom, budeš sa hostiť ty i tvoj dom, 27 aj levita, ktorý je v tvojom bydlisku; nezabudni naň, lebo nemá iného podielu na tvojom majetku.

28 Každý tretí rok oddelíš inú desiatu časť zo všetkej úrody toho času a necháš ju vo svojom bydlisku. 29 Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičstvo ako ty, cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojom bydlisku, nech sa najedia a nasýtia, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každej práci tvojich rúk, ktorú budeš konať.

 

 

 

1 – 29. Mojžiš zakazuje všetko, čo by upamätúvalo na pohanské zvyky. Aj v mimobohoslužobných úkonoch a zvykoch je nebezpečenstvo, že by Izraeliti odpadli od svojho Pána.
4 – 20. Okrem niektorých odchýlok sa tieto verše zhodujú s Lv 11. Pozri poznámky tamže.
21. Porov. Ex 22, 31; Lv 17, 15; 22, 8. „Nesmieš variť...“, pozri Ex 23, 19; 34, 26.
22 – 29. Porov. Lv 27, 30 – 33; Nm 18, 21 – 32; Dt 12, 6. 11. 17 – 19; 26, 12 – 15. Desiatky sa mali odovzdávať levitom, pretože by títo ináč nemali z čoho žiť, keďže sa im nedostalo dedičnej pôdy ako ostatným kmeňom (Nm 18, 21 n.). Leviti však museli dať zo všetkého, čo dostali, desatinu kňazom (Nm 18, 25 – 32). Desiatky sa mohli vynahradiť i peniazmi, avšak v tomto prípade sa pridávalo k cene 20 percent odhadnutej ceny odpredaných desiatok (Lv 27, 31). Tu sa ustanovuje nový predpis, ktorý bude platiť, keď už Izraeliti budú usadení v Palestíne (v. 24 – 29). V treťom roku sa desiatky nebudú odvádzať pre všetkých levitov, lež budú patriť len tým levitom, ktorí bývajú v jednotlivých mestách, ďalej cudzincom, sirotám a vdovám.
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova