Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

16 O troch výročitých sviatkoch, ktoré treba sláviť vo svätyni: Veľká noc. –  1  Dbaj na mesiac abíb, aby si slávil paschu Pánovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci abíb ťa vyviedol Pán, tvoj Boh, nočným časom z Egypta. 2 Ako paschu prinesieš žertvu Pánovi, svojmu Bohu, z oviec i dobytka na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno.  3 Nebudeš s tým jesť kysnutý chlieb; šesť dní budeš jesť osúšky ako chlieb utrpenia – lebo v strachu si vyšiel z Egypta –, aby si sa rozpamätal na deň svojho odchodu z Egypta po všetky dni svojho života. 4 Sedem dní nech nevidno kvas na celom tvojom území a do rána nesmie zostať nič z mäsa, ktoré sa obetovalo večer prvého dňa. 5 Paschu nebudeš môcť obetovať v každom svojom bydlisku, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh,  6 ale iba na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno, budeš môcť obetovať paschu večer, keď zachodí slnko, v čase, v akom si vyšiel z Egypta. 7 Upečieš to a zješ na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh; ráno však môžeš odísť do svojich stanov. 8 Šesť dní budeš jesť osúšky; na siedmy deň, pretože je sviatočné zhromaždenie Pána, tvojho Boha, nebudeš konať nijakú prácu.

Sviatok Týždňov.  9 Sedem týždňov rátaj odo dňa, keď si priložil kosák k obiliu, 10 a potom sláv sviatok Pánovi, svojmu Bohu, a dobrovoľne prines obetu svojich rúk, podľa toho, ako ťa Pán, tvoj Boh, požehná. 11 Pred Pánom, svojím Bohom, potom hoduj ty i tvoj syn, tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka, aj levita, ktorý býva v tvojom bydlisku, cudzinec, sirota i vdova, ktorí bývajú s vami, na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. 12 A pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj a plň tieto ustanovenia!

Sviatok Stánkov.  13 Aj slávnosť Stánkov budeš sláviť sedem dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu. 14 Na svoj sviatok hoduj ty, tvoj syn, tvoja dcéra, tvoj sluha, tvoja slúžka, levita, cudzinec, sirota i vdova, ktorí sa zdržujú v tvojom bydlisku. 15 Sedem dní budeš sláviť sviatky Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí Pán, a Pán, tvoj Boh, ťa požehná na všetkej tvojej úrode a na každom tvojom podujatí, a ty sa budeš radovať.

16 Tri razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred Pánom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si on vyvolí: na slávnosť Nekvasených chlebov, na slávnosť Týždňov a na slávnosť Stánkov, ale neukáže sa pred Pánom s prázdnymi rukami. 17 Donesie na obetu, čo bude mať, podľa toho, ako ho požehná Pán, tvoj Boh.

Zákon o sudcoch.  18 Vo všetkých bydliskách, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, ustanovíš podľa kmeňov sudcov a pisárov, aby súdili ľud spravodlivým súdom. 19 Nech sa nechýlia na jednu stranu, nebudeš brať ohľad na osobu a dary neprijmeš, lebo dar zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. 20 Statočne vyhľadávaj spravodlivosť, aby si ostal nažive a aby si si mohol udržať vo vlastníctve krajinu, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.

 21 Nevysadíš háj a nijaký strom pri oltári Pána, svojho Boha, ktorý mu urobíš. 22 Ani nepostavíš sochu, lebo Pán, tvoj Boh, to nenávidí.

 
1 – 22. O troch výročitých sviatkoch porov. Ex 23, 14 – 18; 34, 18 – 23; Lv 23; Nm 28 n. V tejto rozprave dáva Mojžiš dôraz na to, aby sa výročité sviatky slávili vo svätyni. Ostatné predpisy predpokladá ako známe.

1. Abíb, čiže mesiac klasov, sa volá aj nisan a zodpovedá nášmu marcu – aprílu. V Palestíne sa v tieto mesiace chystajú už na žatvu (Ex 12, 2).
3. O nekvasenom chlebe pozri Ex 13, 7.
6. Pozri Ex 12, 6; Lv 23, 5; Nm 9, 3. 5. 11. V tomto verši ide len o veľkonočného baránka. Pascha sa musí sláviť len pri svätyni (v. 2. 6. 7. 11. 15. 16).
9 – 12. Porov. Ex 34, 19 n.; Lv 23, 15 n.; Nm 28, 26 n.
13 – 15. Pozri Ex 23, 16; Lv 23, 33 – 43; Nm 29, 12 – 38. – Ženy sa nemuseli zúčastniť na týchto troch sviatkoch, mohli však sprevádzať svojich mužov.
18 – 20. Porov. Ex 18, 13 – 26; Dt 1, 17. Mojžiš týmto nariadením chce zaistiť verejné právo na dobu, keď Izraeliti budú v Palestíne. Ustanovuje v každom mieste sudcov a pisárov, ktorí budú sedávať pri mestských bránach a budú rozsudzovať obyčajné spory, čo sa vyskytnú na území mesta alebo dediny. Keď išlo o vážnejší prípad, rozhodnutie sa malo ponechať najvyššiemu súdu, ktorý bude v Jeruzaleme a od ktorého nebude odvolania. Pozri 17, 8 – 13.
21 – 22. Zákaz pohanskej bohoslužby, pozri vyššie 12, 2 – 3; Ex 23, 24; 34, 13.
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova