Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova

 

34 Mojžišova smrť. –  1 Potom Mojžiš vystúpil na Moabské výšiny, na vrch Nebo, končiar pohoria Fasgy, čo je oproti Jerichu, a Pán mu ukázal celý kraj od Galaádu až po Dan, 2 celý Neftalim a krajinu Efraim i Manassesa, a celé územie Júdovo až po Západné more, 3 a južný kraj s okrajom roviny od Jericha až po Segor. 4 A Pán mu povedal: „Toto je tá krajina, o ktorej som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: »Dám ju tvojmu potomstvu!« Dal som ti ju uzrieť na vlastné oči, nevojdeš však do nej!“ 5 A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v moabskej krajine podľa Pánovho rozkazu.  6 Pochovali ho v Údolí v moabskej krajine naproti Bet-Fegoru, ale o jeho hrobe nevie nik dodnes.

Mojžiš, najväčší prorok. –  7 Keď Mojžiš zomrel, mal stodvadsať rokov. Oči sa mu nezakalili a jeho životná sila sa nepodlomila. 8 Synovia Izraela ho tridsať dní oplakávali na Moabskej stepi. Keď sa dni smútku minuli,  9 Nunov syn Jozue sa ukázal plný ducha múdrosti – veď Mojžiš naň vložil ruku –, Izrael ho počúval a robil tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

 10 Ale odvtedy sa už nezjavil v Izraeli taký prorok, ako bol Mojžiš, s ktorým by sa Pán stýkal z tváre do tváre, 11 ani (podobný) v zázrakoch a všetkých znameniach, ktoré mu rozkázal robiť v Egypte na faraónovi, na všetkých jeho služobníkoch a na celej jeho krajine, 12 ani v nesmiernej a divotvornej moci, ktorú Mojžiš vykonával pred celým Izraelom.

 
1. Mojžiš vykonal to, čo mu rozkázal Pán (3, 27; 32, 49); vystúpil na vrch Nebo.
6. V údolí, kde predtým táborili Izraeliti (Nm 21, 20; Dt 3, 2; 4, 46). Bet-Fegor, čiže Fegor (Nm 23, 28).
7. Mojžiš neumrel na starosť vysilením, ale na Boží rozkaz (Nm 20, 12; 27, 13; Dt 1, 37). Tak umrel aj Áron (Nm 33, 38).
9. Porov. Nm 27, 18.
10 – 12. Sám Boh vyhlásil Mojžišovu hodnosť nad všetkých prorokov Starého zákona (Nm 12, 6 n.). Ale v čase Novej zmluvy bol ustanovený iný sprostredkovateľ a Mojžiš v porovnaní s ním bol len služobníkom v dome Božom (Hebr 3, 2 – 6); tým vyšším poslom bol totiž Ježiš Kristus, apoštol a veľkňaz nášho vyznania (Hebr 3, 1) a pravý Boží Syn.
Kniha Deuteronómium - Piata kniha Mojžišova