Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

10  1 Nato vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: „Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím dedičstvom!  2 Keď pôjdeš dnes odo mňa, pri hrobe Ráchel na rozhraní Benjamína stretneš napoludnie dvoch mužov, ktorí ti povedia: »Našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Lenže tvoj otec už nedbá o oslice, ale je ustarostený o vás a hovorí: Čo mám urobiť pre svojho syna?«  3 Keď odtiaľ pôjdeš ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretneš troch mužov, ktorí budú vystupovať k Bohu do Bet-Ela. Jeden bude niesť tri kozľatá, druhý bude niesť tri pecne chleba a tretí ponesie mech vína.  4 Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby; prijmi ich z ich ruky!  5 Potom pôjdeš k Božej Gabae, kde je posádka Filištíncov. Keď tam budeš vchádzať do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú zostupovať z výšiny; pred nimi budú harfy, bubny, flauty a citary a oni budú vo vytržení. 6 Vtedy na teba zostúpi Pánov duch, budeš vo vytržení s nimi a zmeníš sa na inakšieho muža. 7 Keď sa ti všetky tieto znamenia splnia, rob, čoho budeš schopný, lebo Boh je s tebou. 8 Potom zostúpiš predo mnou do Galgaly a ja prídem k tebe priniesť celopaly a obetovať pokojné obety. Sedem dní budeš čakať, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť.“

Šaulov návrat domov. – 9 A keď sa obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia. 10 Prišli ta, do Gabay, a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení.  11 Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou: „Čo sa stalo s Kisovým synom? Je aj Šaul medzi prorokmi?“ 12 Ktorýsi z nich však odpovedal: „A ktože je ich otec?“ Preto sa stalo príslovím: „Je aj Šaul medzi prorokmi?“  13 A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu.

14 Vtedy sa Šaulov strýc pýtal jeho a jeho sluhu: „Kdeže ste chodili?“ Odpovedali: „Hľadali sme oslice, a keď sme videli, že ich niet, išli sme k Samuelovi.“ 15 Šaulov strýc povedal: „Nože mi porozprávajte, čo vám povedal Samuel!“ 16 Šaul odvetil svojmu strýcovi: „S istotou nám povedal, že sa oslice našli.“ Ale čo sa týka kráľovstva, o ktorom hovoril Samuel, mu nepovedal nič.

Voľba kráľa v Masfe. – 17 Potom Samuel zvolal ľud k Pánovi do Masfy  18 a prehovoril k synom Izraela: „Toto hovorí Pán, Izraelov Boh: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. 19 Vy ste však dnes opovrhli svojím Bohom, ktorý vás vyslobodil z každého nešťastia a z každej úzkosti. A povedali ste: »Nie! Ale kráľa ustanov nad nami!« Tak sa teraz postavte pred Pána podľa svojich kmeňov a svojich rodov!“ 20 Tu Samuel predvolal všetky izraelské kmene a zachytil sa Benjamínov kmeň. 21 Potom predvolal Benjamínov kmeň podľa rodov a zachytil sa rod Metriho, až sa zachytil Kisov syn Šaul. Ale keď ho hľadali, nenašli ho. 22 Preto sa ešte spýtali Pána, či ten muž ešte príde. A Pán odpovedal: „Hľa, skrýva sa medzi batožinou.“ 23 Bežali a doviedli ho odtiaľ. A keď sa postavil medzi ľud, od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. 24 Vtedy Samuel povedal všetkému ľudu: „Pozrite, akého si Pán vyvolil! Veď mu niet podobného v celom národe!“ Nato zajasal všetok ľud a volal: „Nech žije kráľ!“

 25 Potom Samuel rozpovedal ľudu kráľovské právo, napísal to do knihy a uložil pred Pánom. A Samuel prepustil všetok ľud, každého domov. 26 Aj Šaul išiel domov do Gabay a sprevádzal ho oddiel tých, ktorým sa Boh dotkol srdca.  27 Ale Beliálovi synovia hovorili: „Čože nám tento pomôže?“ Opovrhli ním a nedoniesli mu dary. On však akoby ani nepočul.

 

 

1. Vg dokladá: „A vyslobodíš jeho národ z rúk jeho nepriateľov, ktorí ho obkľučujú. A toto ti bude znamením, že ťa Pán pomazal za knieža.“ Pôvodne to však nepatrilo do Vg, dostalo sa do nej zo LXX a starolatinského prekladu.
2. Ráchel bola Jakubova manželka. Jej hrob bol buď blízko Betlehema (Gn 35, 19; 48, 7), alebo blízko Rámy.
3. Dub Tábor bol akýsi známy dub, my však už nevieme o ňom nič viac. Niektorí čítajú: „Dub Debory“ na základe Gn 35, 8. – Muži išli do posvätného Bet-Ela na púť.
4. „Pozdravia ťa,“ doslovne: „budú ti priať pokoj.“ Izraeliti sa zdravili: „Pokoj tebe.“
5. Gabaa bola rodiskom Šaula, preto ju neskoršie nazvali Gabaa Šaulova. – „Zástup prorokov“ boli asi Samuelovi žiaci, akási prorocká škola. Títo proroci pri zvukoch hudby prichádzali do vytrženia (doslova: prorokovali“, porov. 19, 20). Nič bližšie však o týchto zástupoch prorokov nevieme.
11 – 12. Ľudia sa čudujú, ako sa mohol dostať medzi vážených prorokov človek z poslednej rodiny Benjamínovcov.
13. Miesto „na výšinu“ čítajú niektorí „domov“, čo dáva lepší zmysel.
18 – 21. Samuel na Boží rozkaz žrebom určil, „zachytil“, najprv kmeň, z ktorého má byť kráľ, potom rod, potom dom, až konečne žreb padol na Šaula.
25. „Kráľovské právo“ (porov. Dt 17, 14 – 20) obsahovalo práva, ale aj povinnosti kráľovské.
27. „Beliálovi synovia“ sú synovia diabla alebo naničhodníci (porov. 1, 16).
Prvá kniha Samuelova