Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

Zavrhnutie Šaula, 13 – 16

 

13 Šaulova nedôvera. – 1 Uplynul rok, čo kraľoval Šaul, a keď druhý rok kraľoval nad Izraelom,  2 vybral si tritisíc z Izraelitov: dvetisíc bolo so Šaulom v Machmase a na vrchu Bet-El a tisíc bolo s Jonatánom v Benjamínovej Gabae. Ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu. 3 Jonatán porazil posádku Filištíncov, ktorá bola v Gabae, a Filištínci sa o tom dopočuli. Vtedy dal Šaul trúbiť na trúbu v celej krajine a vyhlásil: „Nech čujú Hebrejci  4 a celý Izrael nech počuje toto: Šaul porazil posádku Filištíncov, ale sa aj stal Filištíncom odporným.“ Nato zvolali ľud k Šaulovi do Galgaly.  5 Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelitom, tridsaťtisíc vozov a šesťtisíc jazdcov, ľudu však bolo počtom ako piesku na morskom brehu. Prišli a utáborili sa v Machmase, východne od Bethavenu. 6 Keď Izraeliti videli, že sú v úzkych, že ľud je ubitý, poschovávali sa (ľudia) do jaskýň, do dier do skalných trhlín; do jám a do cisterien.  7 Dokonca prešli cez Jordán do Gadovej krajiny a do Galaádu. Šaul však bol ešte v Galgale a celý ľud sa triasol okolo neho.

8 I čakal sedem dní do času, ktorý určil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže sa ľud od neho rozchodil. 9 Vtedy povedal Šaul: „Doneste mi celopal a pokojné obety!“ A obetoval celopal. 10 Keď dokončil obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu šiel v ústrety pozdraviť ho. 11 Samuel povedal: „Čo si to urobil?“ Šaul odpovedal: „Lebo som videl, že sa ľud rozchodí odo mňa a ty si neprichádzal na určený čas, Filištínci sa však zhromaždili v Machmase. 12 I myslel som: Teraz zostúpia Filištínci ku mne do Galgaly a Pánovu tvár som neudobril. Nuž osmelil som sa a obetoval som celopal.“ 13 Nato Samuel povedal Šaulovi: „Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz Pána, svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol Pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. 14 Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojím ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal Pán.“  15 Potom Samuel vstal a odišiel z Galgaly do Benjamínovej Gabay. Ostatok ľudu išiel za Šaulom z Galgaly do Benjamínovej Gabay v ústrety bojujúcemu ľudu. A Šaul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal pri ňom, okolo šesťsto mužov.

Vojna s Filištíncami. – 16 Šaul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý bol s nimi, zdržovali sa v Benjamínovej Gabae, Filištínci táborili v Machmase.  17 Vtedy vyrazili z tábora Filištíncov koristníci v troch oddieloch. Jeden oddiel udrel smerom na Ofru do kraja Šual,  18 jeden oddiel udrel smerom na Bethoron a jeden oddiel udrel smerom k hranici, ktorá hľadí ponad údolie Seboim na rovinu.

19 Kováča však nebolo v celej izraelskej krajine. Filištínci si totiž povedali: „Aby si Hebrejci neurobili meče alebo kopije.“ 20 Celý Izrael musel chodiť k Filištíncom, keď si niekto chcel naostriť pluh, motyku, sekeru alebo kosu.  21 Pilník slúžil na brúsenie ostria motýk, trojzubých vidiel, sekier a sochorov, 22 takže v deň bitky sa nenašiel meč ani kopija v ruke celého ľudu, ktorý bol so Šaulom a Jonatánom. Našiel sa len u Šaula a jeho syna Jonatána.

23 Posádka Filištíncov vyrazila k machmaskému  prechodu.

 

 
2. Machmas je asi dnešná dedina Muchmas, ktorá leží pri Er-Ráme. – Vrch Bet-El leží severne od mesta Bet-El (dnes Betín). O Gabae pozri 10, 5.
4. O Galgale pozri 7, 16.
5. Bethaven ležal pri Bet-Eli (Joz 7, 2; 18, 12 n.).
7. Čítame podľa LXX, Vg a aj dnešný hebrejský text píše, že Hebreji prešli cez Jordán, čo je určite mylné, veď aj tí, čo sa poschoávali, boli Hebreji. – Časť Zajordánska bola pridelená kmeňu Gad. Tento kraj bol južne od rieky Jabok. Kraj ležiaci severne od tejto rieky volal sa Galaád.
15. Samuel asi nešiel do Gabay, ale ako LXX píše: „odišiel svojou cestou.“ Podávame v tomto verši znenie Vulgáty, ktorá sa skoro zhoduje so LXX. Hebrejský text je neúplný.
17. Ofra je dnešné Et-Tajjíbe 7,5 km severovýchodne od Bet-Ela. Kraj Šual, ktorý sa spomína len tu, je neznáma.
18. Bethoron, dnes Betúr, ležal západne od Machmasu. Údolie Seboim (Cebo‘im), ,Údolie hyen‘ je azda dnešná Wadi Abu Daba, bočné údolie Wadi el-Keltu pri Jerichu (Schulz). – Miesto „smerom k hranici“ by bolo vari lepšie čítať so LXX „smerom ku Gabae“. Rovinou sa tu rozumie údolie Jordánu.
21. Osnova tohto verša je veľmi porušená; a preto neistá.
Prvá kniha Samuelova