Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

30 Dávid a Amalekiti. – 1 Keď Dávid a jeho muži na tretí deň došli do Sikelegu, vpadli Amalekiti na rovinu a do Sikelegu, dobyli Sikeleg a vypálili ho ohňom. 2 Ženy, ktoré v ňom boli, zajali od najmenších po najväčšie. Nezabili nikoho, iba odviedli a šli svojou cestou. 3 Keď Dávid a jeho muži došli do mesta a videli, že je vypálené ohňom a ich ženy, synovia a dcéry sú zajaté, 4 pozdvihol Dávid a mužstvo, ktoré bolo s ním, hlas a plakali, až nemali už síl plakať. 5 Aj obe Dávidove manželky, Jezreelitka Achinoam a žena karmelského Nábala Abigail padli do zajatia. 6 Dávid bol vo veľkej úzkosti, lebo mužstvo hovorilo, že ho treba ukameňovať, veď duše celého mužstva boli roztrpčené pre ich synov a dcéry. Ale Dávid sa vzmužil v Pánovi, svojom Bohu.  7 Tu Dávid povedal Achimelechovmu synovi, kňazovi Abiatarovi: „Dones mi efód!“ Abiatar doniesol Dávidovi efód 8 a Dávid sa spýtal Pána: „Mám prenasledovať tú bandu? Dohoním ju?“ Odpovedal mu: „Prenasleduj, lebo ich isto dohoníš a všetko oslobodíš!“  9 Nato sa Dávid pohol, aj šesťsto mužov, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor. (Ostatní však ostali.) 10 Dávid potom prenasledoval (nepriateľa) so štyristo mužmi; dvesto mužov, ktorí boli prislabí prebrodiť rieku Besor, ostalo. 11 Na poli našli akéhosi Egypťana. Priviedli ho k Dávidovi, dali mu chleba, aby si zajedol, a napojili ho vodou. 12 Dali mu aj kus figového koláča a dva strapce hrozienok. Keď si zajedol, vrátil sa doňho duch, lebo tri dni a tri noci nejedol chlieb a nepil vodu, 13 a Dávid sa ho opýtal: „Ku komu patríš a odkiaľ si?“ Odpovedal: „Som egyptský chlapec, otrok istého Amalekitu. Môj pán ma tu nechal, lebo som pred troma dňami ochorel.  14 Vpadli sme na rovinu Kréťanov, na tú, čo patrí Júdovi, a na rovinu Kalebovu a Sikeleg sme vypálili ohňom.“ 15 Dávid sa ho opýtal: „Povedieš ma za tou bandou?“ Odpovedal: „Zaprisahaj sa mi na Boha, že ma neusmrtíš a že ma nevydáš do ruky môjho pána, tak ťa povediem za tou bandou.“

16 Zaviedol ich. A hľa, rozprestierali sa po celej krajine, jedli, pili a oslavovali veľkú korisť, ktorú zobrali v krajine Filištíncov a v judskej krajine.  17 A Dávid ich bil od svitu až do večera (nasledujúceho dňa) a nezachránil sa nik z nich, iba štyristo mladých mužov, ktorí vysadli na ťavy a ušli. 18 Tak Dávid oslobodil všetko, čo zobrali Amalekiti; aj svoje dve manželky Dávid oslobodil. 19 Nič sa im nestratilo, ani malé, ani veľké veci ani synovia, ani dcéry, ani korisť, ani nič, čo im odňali; Dávid všetko doniesol naspäť.  20 Potom Dávid vzal všetky ovce a dobytok a tí, čo ich pred ním hnali, vraveli: „Toto je Dávidova korisť.“

21 Keď Dávid prišiel k dvesto mužom, ktorí boli takí slabí, že nemohli ísť za Dávidom, a preto ich nechal pri rieke Besor, oni vyšli v ústrety Dávidovi a v ústrety mužstvu, ktoré bolo s ním. Dávid pristúpil k ľuďom a pozdravil ich. 22 Ale všelijakí zlí a naničhodní ľudia z mužov, čo išli s Dávidom, sa ozvali a hovorili: „Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme oslobodili; každý nech si vezme len svoju ženu a svojich synov a nech ide!“ 23 Ale Dávid povedal: „Nerobte tak, bratia, za to, čo nám dal Pán! Zachránil nás a dal nám do ruky bandu, ktorá išla proti nám. 24 Ktože bude v tejto veci na vás počúvať? Veď taká istá čiastka patrí tomu, kto tiahne do boja, ako tomu, kto ostáva pri batožine! Podelia sa rovnako.“  25 A tak to bolo od toho dňa aj naďalej. Urobil to pravidlom a zákonom v Izraeli až po dnešný deň.

 26 Keď Dávid došiel do Sikelegu, poslal z koristi starším Júdu, svojim priateľom s odkazom: „Tu máte dar z koristi Pánových nepriateľov.“  27 Tým, čo boli v Bet-Eli, tým, čo boli v Ráme na Rovine, tým, čo boli v Jatire,  28 tým, čo boli v Aroeri, tým, čo boli v Sefamote, tým, čo boli v Estamo.  29 Tým, čo boli v Rachali, tým, čo boli v mestách Jerameelitov, a tým, čo boli v mestách Kinejcov.  30 Tým, čo boli v Horme, tým, čo boli v Bor-Asane, tým, čo boli v Atachu.  31 Tým, čo boli v Hebrone, a všetkým miestam, kadiaľ prechodil Dávid a jeho muži.

 
7. Pozri pozn. k Ex 28, 15.
9 n. Slová, ktoré sme dali do zátvoriek, sú neskorším dodatkom. Dávid mal len 600 mužov, z ktorých 400 prešlo cez rieku, 200 ju nevládalo prebrodiť. Títo ostali na druhom brehu rieky. Rieka Besor je asi dnešný Wadi eš-Šeria, južne od Gazy.
14. Kréťanmi sa označujú asi Filištínci, pretože pochádzajú z ostrova Kréta.
17. Slová v zátvorkách nie sú isté.
20. Verš 20. je nejasný. Pravdepodobne hovorí o tom, že bojovníci dali svojmu veliteľovi Dávidovi osobitný, a to značný podiel z koristi, hlavne ovce a dobytok.
25. Až po dnešný deň – porov. pozn. k 27, 6.
26. „Dar“ zneje doslovne: „požehnanie“.
27. Miesto Bet-Ela, ktorý neležal na území Júdu, ale na území Efraima, treba asi čítať Batuel (1 Krn 4, 30) alebo Betul (Joz 19, 4). Miest, ktoré sa volali Ráma („výšina“), bolo viac. Nevieme, o ktorom z nich je tu reč. – Jatir (Jattír; v Joz 15, 48; 21, 14; 1 Krn 6, 42 sa uvádza Jeter) je azda zborenisko Attír, juhozápadne od Máinu.
28. Aroer je východne od Mŕtveho mora. Ale nie o tomto meste je tu reč, lež o Arare, juhovýchodne od Bersaby. Sefamot (Sifmót) je dnes už neznámy. Estamo je dedina eš-Šemúa, západne od Máinu, asi 3 hodiny na juh od Hebronu.
29. Mesto Rachal je dnes už neznáme. O Jerameelitoch porov. 27, 10, o Kinejcoch 15, 6.
30. Horma (Chormah) sa predtým volala Sefát (1 Sdc 1, 17). Dnes je to Sebaita. Leží južne od Gazy. – Bor-Asan (Vg: „jazero Asan“) je asi v Joz 15, 42 spomínaný Asan.
31. Dávid posiela týmto mestám dary, lebo na svojich potulkách našiel u nich útočisko a zároveň si ich chcel aj získať.
Prvá kniha Samuelova