Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

 

31 Porážka Izraelitov a Šaulova smrť. –  1 Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe. 2 Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. 3 Bitka sa zostrila pri Šaulovi. Dostihli ho strelci, muži od kuše, ktorí ho ťažko poranili. 4 Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: „Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby ma neprišli prebodnúť títo neobrezanci a nezhanobili ma!“ Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel s ním. 6 Takto zomreli v ten deň spoločne Šaul, jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a všetci jeho muži. 7 Keď Izraeliti, ktorí boli na druhej strane roviny a za Jordánom, videli, že Izraeliti utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.

8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe. 9 Odťali mu hlavu, zobrali mu výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali v chrámoch svojich modiel a ľudu.  10 Jeho zbrane uložili v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu obesili na múr Betsanu.

 11 Obyvatelia Jábes Galaádu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom, 12 vybrali sa všetci bojaschopní muži, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov z múru Betsanu, vrátili sa do Jábesu a tam ich spálili. 13 Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tamariškou v Jábese a postili sa sedem dní.

 
1. Pohorie Gelboe pozri 28, 4.
10. O Aštarte pozri 7, 3. Mŕtvola Šaula ostala neďaleko bojiska. – Betsan je na Jezreelskej rovine. Gréci ho volali Skytopolis, dnes sa volá Beisan.
11 n. O Jábese pozri 11, 1. Jábesania sa odvďačujú Šaulovi za to, že ich na začiatku svojho panovania zachránil (porov. kap. 11). – Izraeliti ináč nespaľovali mŕtvoly; podľa zákona bolo spálenie mŕtvoly len zostrením trestu smrti za niektoré veľké zločiny (Lv 20, 14; 21, 9; Joz 7, 25).
Prvá kniha Samuelova