Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

11 Šaul porazí Amončanov. –  1 Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábes v Galaáde. Tu všetci muži z Jábesu povedali Nachasovi: „Uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť!“ 2 Amončan Nachas im odpovedal: „Tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela.“ 3 Starší z Jábesu mu hovorili: „Daj nám sedem dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela, a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, poddáme sa ti!“ 4 Poslovia potom išli do Šaulovej Gabay, rozpovedali vec tak, že to ľud počul, a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal.

5 Vtom prichádzal z poľa Šaul, za volmi. Šaul sa opýtal: „Čo je ľuďom, že plačú?“ A rozpovedali mu položenie obyvateľov Jábesu. 6 Keď počul tie slová, vnikol doň Pánov duch a veľmi sa rozhneval. 7 Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom: „Kto nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto!“ Vtedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž.  8 V Bezeku ich spočítal: synov Izraela bolo tristotisíc a mužov z Judska tridsaťtisíc. 9 Poslom však, ktorí prišli, vraveli: „Takto povedzte obyvateľom galaádskeho Jábesu: Zajtra, keď sa rozohreje slnko, príde vám záchrana.“ Poslovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili.  10 Vtedy obyvatelia Jábesu povedali: „Zajtra sa vám poddáme, urobte s nami, čo sa vám bude páčiť.“

 11 Nasledujúceho dňa rozdelil Šaul ľud na tri oddiely, za rannej stráže vnikli do tábora, a kým sa rozohrial deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášili tak, že dvaja z nich nezostali pokope.

12 Vtedy hovoril ľud Samuelovi: „Ktorí sú to, čo vraveli: »Šaul má nad nami kraľovať?!« Dajte tých chlapov, zabijeme ich!“ 13 Ale Šaul povedal: „Dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes Pán zachránil Izrael.“  14 Samuel povedal ľudu: „Poďte, pôjdeme do Galgaly a obnovíme tam kráľovstvo!“ 15 Všetok ľud išiel teda do Galgaly a tam, v Galgale, pred Pánovou tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci muži Izraela sa tam veľmi radovali.

 
1. Amončania pochádzali od Abrahámovho synovca Lota, boli preto príbuzní Izraelitov. Sídlili v Zajordánsku, na východ od Galaádu a severne od Moabska. – Jábes bolo hlavné mesto Galaádu.
8. Bezek (dnes Ibzik) oproti ústiu Wadi-Jabísu do Jordána, ale na západ od tejto rieky.
10. Zo súvisu vidieť, že to hovorili Jábesania Amončanom.
11. Noc bola rozdelená na tri, neskoršie na štyri stráže, podľa toho, ako sa vojenské nočné stráže vymieňali. Ranná stráž bola asi medzi 3. – 6. hod. Pravda, keď bola noc kratšia, aj „stráže“ boli kratšie.
14. T. j. znovu vyhlásime Šaula za kráľa.
Prvá kniha Samuelova