Prvá kniha Samuelova

Prvá kniha Samuelova

  • Dávid u Filištíncov. – 1 Nato Dávid odišiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov.

Dávid si povedal: „Jedného dňa ma Šaulova ruka predsa len zmárni. Niet pre mňa nič lepšieho, ako ujsť do krajiny Filištíncov. Šaul ma prestane hľadať po celom izraelskom území a vyslobodím sa z jeho ruky.“ 2 S tým sa Dávid vybral a išiel – on i šesťsto mužov, ktorí boli s ním – k Maochovmu synovi Achisovi, kráľovi Gétu. 3 Dávid sa usadil pri Achisovi v Géte, on i jeho muži, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami, Jezreelitkou Achinoamou a ženou karmelského Nábala Abigail. 4 Keď Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gétu, neprenasledoval ho viac.

5 Ale Dávid povedal Achisovi: „Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom okolitom meste, aby som sa tam usadil. Prečo by mal zostať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou?“  6 A Achis mu dal v ten deň Sikeleg. Preto patrí Sikeleg judským kráľom až po dnešný deň. 7 Počet dní, za ktoré Dávid býval v okolí Filištíncov, bol rok a štyri mesiace.

 8 Dávid a jeho muži sa vybrali a napadli Gesurcov, Gerzitov a Amalekitov, lebo oni obývali krajinu, ktorou sa od pradávna chodilo do Šúru a až do egyptskej krajiny. 9 Kedykoľvek Dávid vtrhol do krajiny, nenechal nažive ani mužov, ani ženy, zobral ovce, dobytok, osly, ťavy a šatstvo, a potom zase išiel k Achisovi.  10 Keď sa ho Achis spýtal: „Koho ste dnes napadli?“ Dávid odpovedal: „Judskú rovinu“ alebo: „Rovinu Jerameel, “ alebo: „Rovinu Kinejcov.“ 11 Dávid nenechal nažive ani mužov, ani ženy, aby ich nemusel priviesť do Gétu. Vravel si: „Aby nerozprávali proti nám: »Dávid robil to a to.«“ Tak to robil celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. 12 Achis teda dôveroval Dávidovi, mysliac si: „Úplne sa zošklivil svojmu ľudu, Izraelu, bude mi večne sluhom.“

 
6. Polohu mesta Sikeleg nemožno s istotou určiť. Možno, že sa názov mesta udržal v zborenisku Zuhelike, juhovýchodne od Gazy (porov. Joz 15, 31; 19, 5; Neh 11, 28). – „Po dnešný deň“ sa rozumie doba, v ktorej vznikli Samuelove knihy.
8. Gesurci museli bývať v susedstve Filištíncov. Ináč sú neznámi. Miesto neznámych Gerzitov čítajú niektorí „Ferezejcov“. Toto bol národ kanaánskeho pôvodu (Sdc 3, 5). – Šúr bola púšť alebo pevnosť na hraniciach Egypta.
10. Jerameeliti patrili ku kmeňu Júda (1 Krn 2, 9. 25 n.). O Kinejcoch pozri 15, 6.
Prvá kniha Samuelova