Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

11 Meranie chrámu a dvaja svedkovia. –  1 Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú.  2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom; budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov.  3 Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“ 4 Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. 5 A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. 6 Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť.  7 Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich.  8 Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.  9 Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi.

 11 Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.  12 A oni počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

14 Druhé beda pominulo; hľa, čoskoro príde tretie beda.

 

Siedma poľnica. –  15 Zatrúbil siedmy anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“

16 Vtedy dvadsiati štyria starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu 17 a volali:

 

„Vzdávame ti vďaky,

Pane, Bože všemohúci,

ktorý si a ktorý si bol,

že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.

18 Národy sa rozhnevali,

ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych

a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých

a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých,

a zničiť tých, čo kazia zem.“

 

 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

 
1. Meranie chrámu je symbolické. Označuje, že Cirkev, Boží chrám, je pod Pánovou ochranou. Jej vnútorný život zostane nedotknutý.
2. Vonkajšie nádvorie chrámu sa nemá zmerať. Znamená to, že vonkajší život Cirkvi bude musieť znášať prenasledovania. Štyridsaťdva mesiacov, čiže tri a pol roka alebo 1 260 dní (12, 6; 13, 5), symbolicky vymedzuje dĺžku pozemského života Cirkvi. Táto časová dĺžka pripomína aj dĺžku prenasledovania za kráľa Antiocha Epifana (Dan 7, 25; 12, 7).
3 – 6. Dvaja svedkovia ukazujú na víťazstvo evanjelia nad antikristom. Mnohí v nich vidia Mojžiša a Eliáša. Porov. Zach 4, 3. 11 – 13.
7. O šelme porov. kap. 13.
8. Veľké mesto (Rím) sa symbolicky nazýva Sodoma pre svoju nemravnosť a Egypt pre modloslužobníctvo a nenávisť voči Božiemu ľudu.
9. Číslo symbolizuje neúplnosť, čiže víťazstvo zla bude iba prechodné.
11. Ez 37, 5. 10.
12. Symbol posmrtného víťazstva mučeníkov.
15 – 18. Posledná fáza eschatologickej drámy predstavenej Jánom v tejto prvej schéme (6, 1 – 11, 19) zahrnuje definitívne nastolenie Božieho kráľovstva a odsúdenie národov nepriateľských Bohu.
19. Archa zmluvy v nebi vyjadruje definitívnu prítomnosť Boha uprostred osláveného nového Izraela.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)