Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

2. Pád Babylonu, 17, 1 – 19, 10

 

17 Súd nad hroznou neviestkou. –  1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“

6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí.  8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude.  9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem:  10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“

15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.  16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“

 
1. Veľká neviestka, čiže modloslužobnica, je Rím (v. 9), nový Babylon. Porov. 14, 8.
8. Paródia na Božie prívlastky z 1, 4 a na Kristovo zmŕtvychvstanie (1, 7; 2, 8). Za východisko tu mohla poslúžiť aj legenda, podľa ktorej Nero nezomrel, ale sa uchýlil k Partom a má sa vrátiť na čele ich vojska, aby sa vypomstil na svojich nepriateľoch.
9. Sedem vrchov je sedem pahorkov v Ríme.
10. V určovaní, o ktorých rímskych cisárov ide, niet doteraz zhody. Podľa niektorých autorov prvým je najpravdepodobnejšie Július Cézar, šiestym Nero a ôsmym Domicián.
16. Neviestka zahynie, ale šelma zostane ďalej. Dokazuje to, že nestelesňuje iba Rím, ale všetky vlády počas dejín, ktoré sa stavali proti Bohu.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)