Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

II. Prorocké videnie, 4, 1 – 22, 5

1. Veľký Boží deň, 4, 1 – 16, 21

 

4 Videnie štyroch bytostí. –  1 Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk poľnice, keď so mnou hovoril, povedal: „Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!“  2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci.  3 Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd.  4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence.  5 Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie; pred trónom horelo sedem lámp, čo je sedem Božích duchov,  6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi.  8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!“

9 A vždy, keď tie bytosti vzdali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Žijúcemu na veky vekov, 10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne, klaňali sa Žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali:

 

 11 „Hoden si, Pane a Bože náš,

prijať slávu, česť a moc,

lebo ty si stvoril všetky veci:

z tvojej vôle boli a sú stvorené.“

 
1. Kristov hlas (pozri aj 1, 10) uvádza udalosti Božieho kráľovstva, ktoré majú svoj počiatok i zavŕšenie v nebi, rozvíjajú sa však na zemi v ustavičnom zápase medzi dobrom a zlom.
2. Na tróne sedel Boh. Sedenie na tróne symbolizuje stvoriteľskú moc. Porov. Iz 6, 1 n.; Ez 1, 26; Dan 7, 9.
3. Dúha je symbolom Božieho milosrdenstva (porov. Gn 9, 12 – 17).
4. Starci sa zúčastňujú na riadení sveta (tróny) s kráľovskou mocou (zlaté vence) a vykonávajú kňazské funkcie (biele rúcha). Ide pravdepodobne o dvanástich prorokov Starého zákona a dvanástich apoštolov.
5. Sedem lámp je symbolom plnosti Ducha Svätého (porov. 1, 4).
6. „More“ symbolizuje vzdialenosť medzi Stvoriteľom a stvorením. „Živé bytosti.“ Obraz je vzatý z Ez 1, 5 n.; 10, 14. Časť tradície vidí v nich symboly evanjelistov. Je však málo pravdepodobné, že by autor bol mal takýto úmysel.
8. Porov. Iz 6, 3.
11. Hymny tejto knihy odrážajú s veľkou pravdepodobnosťou liturgickú modlitbu Cirkvi z apoštolských čias.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)