Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

 

22 Blaženosť nebeského Jeruzalema. –  1 Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu.  2 Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. 3 Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. 5 Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.

 

Záver zjavenia, 22, 6 – 16

 

Anjelovo svedectvo. – 6 Potom mi anjel povedal: „Tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. 7 Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“

8 Ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal, a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“

 10 Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko! 11 Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje.

 

Ježišovo svedectvo. – 12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. 14 Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.  15 Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

 16 Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“

 

Epilóg, 22, 17 – 21

 

 17 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.

20 Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“ 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

 

 

1. Porov. Ez 47, 1 – 12. Je to symbol Ducha Svätého pochádzajúceho z Otca a Syna.
2. „Strom života“ – pozri poznámku k 2, 7.
10. Porov. 1, 3. Posolstvo tejto knihy nemá zostať utajené, ale majú ho spoznať ľudia, nech je ich život
15. „Psi“ – je možné, že autor tu má na mysli bludárov s gnostickými náukovými tendenciami, zahrnujúcimi aj mravnú neviazanosť. Podľa mienky niektorých výraz „psi“ tu označuje mravne zvrátených (podobne ako v Dt 23, 18).
16. Iz 11, 1. 10; Gn 1, 3; Nm 24, 17.
17. Duch je tu tretia božská osoba a nevesta Cirkev. „Príď“ (liturgické Marana tha, porov. 1 Kor 16, 22; Flp 4, 5) vyjadruje túžbu Ducha Svätého, bývajúceho v dušiach veriacich, a Cirkvi po Spasiteľovi.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)