Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

3 List sardskej cirkvi. –  1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy. 2 Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom.  3 Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe.  4 Ale máš v Sardách zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodní.  5 Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

 

List filadelfskej cirkvi. –  7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí:  8 Poznám tvoje skutky – hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť –, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno.  9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. 10 Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.

13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

 

List laodicejskej cirkvi. –  14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. 17 Lebo hovoríš: ,Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič‘ – a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. 19 Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. 20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.

22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“

 
1. Sardy sa nachádzali 50 km na juhovýchod od Tyatiry. Boli hlavným mestom Lýdie a centrom textilnej výroby.
3. Porov. 16, 15.
4. Odev vyjadruje duchovné kvality. Biela farba je symbolom nevinnosti, ale aj víťazstva, zvlášť nebeského.
5. Kniha života v Starom zákone označovala prináležanie k mesiášskym dobrám a účasť na nich (porov. Ex 32, 32 – 33; Iz 4, 3; Ž 69, 28 – 29; Dan 12, 1). Tu symbolizuje zoznam všetkých vyvolených (13, 8; 17, 8; 20, 12. 15; 21, 27).
7. Filadelfia bola 45 km na juhovýchod od Sárd. Mesto bolo zničené zemetrasením, ale cisár Tibérius ho znova vybudoval. „Otvára“ – porov. Iz 22, 22. Je symbolom plnej a výlučnej moci Krista nad nebeským Jeruzalemom.
8. Otvorené dvere tu symbolizujú možnosť šírenia evanjelia. Porov. 1 Kor 16, 9; 2 Kor 2, 12; Kol 4, 3.
9. O satanovej synagóge pozri poznámku k 2, 9. Porov. Iz 45, 14; 60, 14; 43, 4.
14. Laodicea – mesto vo Frýgii, na východ od Efezu. Bola obchodným a remeselným mestom. „Amen“ je Kristus (porov. 2 Kor 1, 19 – 20), čiže splnenie Božích prisľúbení.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)