Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

2 List efezskej cirkvi. –  1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. 3 Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. 4 Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. 5 Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta – ak nebudeš robiť pokánie.  6 To máš však k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitov, ktoré aj ja nenávidím.

 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.

 

List smyrnianskej cirkvi. –  8 Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil:  9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu – ale si bohatý –, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi, a nie sú, ale sú synagógou satana.  10 Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži.

 

List pergamskej cirkvi. –  12 Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč:  13 Viem, kde bývaš; tam, kde je trón satana. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili u vás, kde býva satan.  14 Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých, čo sa pridŕžajú Balámovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, jesť mäso obetované modlám a smilniť. 15 Tak aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. 16 Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.

 

List tyatirskej cirkvi. –  18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé.  20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. 21 A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.  24 Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí nepoznali – ako hovoria – satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.  26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky,

 

dám mu moc nad národmi

27 a bude nad nimi panovať žezlom železným

a rozbijú sa ako hrnce hlinené,

 

 28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.

29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

 
1. Všetkých sedem listov má takmer rovnakú schému. Efez bol najväčším mestom v Malej Ázii. Pavol tam založil kvitnúcu cirkev (Sk 19, 1) a Ján tam prežil posledné roky svojho života.
6. Sekta nikolaitov – niektorí ju dávajú do súvisu s Mikulášom zo Sk 6, 5. Táto gnostická sekta hlásala neviazanú mravnú slobodu. Inak ide o neznámu sektu.
7. Strom života (porov. Gn 2, 9) je symbolom nesmrteľnosti a Božieho života; je odmenou pre tých, čo zvíťazili v boji so zlom.
8. Smyrna bola významným prístavným mestom asi 50 km na sever od Efezu. „Prvý a Posledný“ – porov. Iz 44, 6.
9. Podkladom pre toto pomenovanie bolo presvedčenie rozšírené hodne medzi prvými kresťanmi, že kresťania sú vlastne pravými Židmi, pravý Izrael (porov. Rim 2, 28 – 29; Gal 3, 29; 6, 16). Preto tí Židia, ktorí neprijali Krista a podporovali prenasledovanie kresťanov, nie sú už viac pravými synmi Abraháma, ale synmi satana (porov. Jn 8, 44).
10. „Desať dní“ označuje krátke trvanie. Porov. Dan 1, 12. 14. Z popudu Židov sa v Smyrne začalo v 2. storočí prenasledovanie kresťanov, v ktorom zomrel mučeník sv. Polykarp, tamojší biskup, žiak apoštola Jána.
11. Druhá smrť znamená večné zatratenie (porov. 20, 14; 21, 8).
12. Pergamos bol asi 70 km na severovýchod od Smyrny.
13. Satanov trón je asi alúzia na kult cisára a na modloslužbu, ktoré v tomto meste kvitli. Antipas je neznámy kresťanský mučeník.
14. Porov. Nm 25, 3; 31, 16. Podľa židovskej tradície Balám nahovoril Balaka, aby ponúkol moabské ženy Izraelitom, a tak aby ich naviedli na modloslužbu. Nový zákon pokračuje v tejto tradícii a Baláma považuje za príklad zlého poradcu. Podobné nebezpečenstvo hrozí aj kresťanom zo strany nikolaitov. V biblickom jazyku smilstvo znamená spreneverenie sa pravému Bohu, a teda modloslužbu.
17. O manne porov. Ex 16; Jn 6, 31 – 33. Je symbolom životodarného duchovného pokrmu, ba samej Eucharistie. Kamienok má neistý výklad. Pravdepodobne ide o nejaké znamenie, na základe ktorého môže byť niekto prijatý do Božieho kráľovstva. Nové meno označuje novú hodnosť osoby, ktorá sa dostáva vo sviatosti krstu.
18. Tyatira je mesto asi 65 km na juhovýchod od Pergama. Bolo významným centrom remesiel.
20. Jezabel je symbolické meno. V Starom zákone ho nosila Achabova manželka, ktorá zviedla izraelský národ na modloslužbu a nemravnosť (porov. 1 Kr 16, 31; 2 Kr 9, 22). Aj tu označuje šíriteľku modloslužby.
24. „Satanove hlbiny“ sú nemravné gnostické náuky, pravdepodobne nikolaitov, ktorí ich hlásali ako hlbokú múdrosť.
26 – 27. Porov. Ž 2, 8 – 9. Tento mesiášsky žalm sa cituje aj v 12, 5 a 19, 15.
28. „Ranná hviezda“ je mesiášsky symbol (porov. Nm 24, 17). Tu, ako aj v 22, 16, označuje samého Krista.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)