Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

5 Baránok a zapečatená kniha. –  1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. 4 Ja som veľmi plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač, lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa, Koreň Dávidov; on otvorí knihu a jej sedem pečatí.“

 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 8 A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň:

 

„Hoden si vziať knihu

a otvoriť jej pečate,

lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil

ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa

 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu;

a budú kraľovať na zemi.“

 

 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov, 12 a volali mohutným hlasom:

 

„Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,

prijať moc, bohatstvo a múdrosť,

silu, česť, slávu a dobrorečenie.“

 

13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“

14 A štyri bytosti volali: „Amen.“ A starci padli a klaňali sa.

1. Kniha je symbolom Božích výrokov a rozhodnutí vzhľadom na celé ľudské dejiny až do konca čias. Porov. 3, 5; 10, 2; Ez 2, 9; Dan 12, 4. 9.
6. Kristus predstavovaný ako Baránok je príznačný pre túto Knihu zjavenia, kde sa o ňom takto hovorí 29-krát, a vôbec pre jánovskú teológiu (porov. Jn 1, 29. 36; 19, 36). Sedem rohov a očí vyjadruje všemohúcnosť a vševedúcnosť; a sedem duchov vyjadruje plnosť Ducha Svätého (porov. Iz 11, 1 – 2).
10. Porov. 1, 6.
11. Porov. Dan 7, 10.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)