Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

12 Žena a drak. –  1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.  3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.  5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.  6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

 

Boj draka na nebi. –  7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.  9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.  10 A počul som mohutný hlas volať v nebi:

 

„Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha

a vláda jeho Pomazaného,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,

ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.

11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv

a pre slovo svojho svedectva;

a nemilovali svoj život

až na smrť.

 12 Preto radujte sa, nebesia,

aj vy, čo v nich bývate.

 

Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“

 

Boj draka na zemi. –  13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca.  14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule.

17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

18 I zastavil sa na morskom piesku.

 
1. V nasledujúcich kapitolách (12 – 20) sú opísané tie videnia, ktoré sa vzťahujú na prenasledovanie Cirkvi a na jej konečné víťazstvo. Žena stelesňuje Matku Mesiáša (Iz 7, 11. 14; Mich 5, 2) alebo izraelské spoločenstvo (Jer 3, 6 – 10. 20; Ez 16, 8 – 14; Oz 2), alebo ženu z protoevanjelia (Gn 3, 14 n.). Je to symbol Božieho ľudu oboch zákonov. Jeho konkrétnou predstaviteľkou je Mária, ktorá porodila historického Krista. Časť tradície vidí v tejto žene iba Máriu.
3. Drak je symbolom satana (12, 9; Gn 3, 1 n.).
5. Syn je zrejme Mesiáš, ako to dokazuje aj citovanie Ž 2, 9.
6. Púšť znamená tento svet, na ktorom Cirkev žije 1 260 dní (porov. 11, 2. 3).
7. „Boj“ tu zahrnuje všetky útoky i porážky zlých duchov od počiatku až do konca sveta. Michal je archanjel, obhajca Božieho ľudu (Dan 10, 13. 21).
9. Porov. Lk 10, 18; Jn 12, 31.
10. Žalobca je satan. Porov. Jób 1, 9 – 11; 2, 4 – 5; Zach 3, 1 – 2.
12. Porov. Iz 44, 23; 49, 13.
13. Satan svoj útok po zvrhnutí z neba zameral na Cirkev.
14. Porov. Dan 7, 25; 12, 7. „Čas“ je ten istý ako vo v. 6.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)