Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

19 Spev víťazstva. –  1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi:

 

„Aleluja!

Spása, sláva a moc nášmu Bohu,

2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.

 

Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov.“

3 A znova volali: „Aleluja! A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!“

4 Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: „Amen, Aleluja!“

 5 A od trónu zaznel hlas:

 

„Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,

aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!“

 

Pozvanie na Baránkovu svadbu. – 6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal:

 

„Aleluja!

Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

 7 Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla Baránkova svadba

a jeho nevesta sa pripravila.

 

8 A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“

9 Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.“ 10 I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“

 

3. Zničenie pohanských národov, 19, 11 – 20, 15

 

Víťaz na bielom koni. –  11 Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň – a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje.

 12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám.  13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu.  15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

 

Víťazstvo Kráľa nad šelmou a antikristom. –  17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: „Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. 18 Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, a telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých.“

19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni, a s jeho vojskom.  20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírou. 21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami.

 
1. „Aleluja“ je liturgické zvolanie a znamená „chváľte Pána“. Prevzaté je zo Starého zákona (porov. Tob 13, 18; Ž 111 – 118).
5. Porov. Ž 135, 1; 115, 13.
7. Oslávená Cirkev vo svojom poslednom štádiu. Nevesta je Cirkev.
11. Porov. 1, 5; 3, 7. 14; 6, 2. Opis jazdca – Ježiša Krista, Mesiáša, Božieho Syna – má prvky zo Starého zákona (Múd 18, 15; Iz 11, 4; 63, 1 – 6).
12. Hĺbka Kristovho tajomstva je nevyčerpateľná.
13. Božie slovo, čiže Boží Syn Ježiš Kristus. Porov. Jn 1, 1 n.; 1 Jn 1, 1.
15. Porov. Ž 2, 9; Iz 63, 3.
17. Porov. Ez 39, 1. 17 – 20.
20. Ohnivé jazero je peklo, večné zatratenie.
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)