Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

10 Strieborné trúbky. – 1 Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Urob si dve strieborné trúbky! Vyhotov ich kované! Budú ti na zvolávanie pospolitosti a na znamenie, kedy sa pohnúť s táborom. 3 Keď sa na ne zatrúbi, zhromaždí sa všetok ľud k tebe pri vchode stánku zjavenia; 4 keď sa zatrúbi na ne len raz, dostavia sa k tebe kniežatá, pohlavári Izraelových tisícov, 5 keď sa zatrúbi trhano, dajú sa na pochod tí, čo táboria na východe, 6 keď sa trhano zatrúbi druhý raz, dajú sa na pochod tí, čo táboria na juhu. Takisto trhano sa zatrúbi na znak, že sa majú dať na pochod aj ostatní. 7 Keď sa bude zvolávať pospolitosť, bude sa tiež trúbiť, ale nie trhano.

8 Na trúbkach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. Toto nech je pre vás večne platným predpisom pre všetky pokolenia! 9 A keď budete už vo svojej krajine tiahnuť do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbkach trhano. Vtedy si Pán, váš Boh, spomenie na vás a vy nájdete ochranu pred svojím nepriateľom. 10 Na trúbkach budete trúbievať aj v dňoch svojej radosti, na sviatky a na novmesiace pri svojich celostných žertvách a pokojných obetách. Ony vás pripomenú vášmu Bohu. Ja, Pán, som váš Boh!“

 

 

Cesta od Sinaja do Kádeša, 10, 11 – 20, 13

 

Odchod od Sinaja. –  11 V druhom roku, v druhom mesiaci, na dvadsiaty deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku zákona. 12 Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa oblak zniesol dolu na púšti Fáran.

13 To bolo prvý raz, čo sa pohli na Pánov rozkaz, ktorý im dal prostredníctvom Mojžiša. 14 Prvá sa pohla zástava tábora Júdových synov, voj za vojom, a na čele ich vojov bol Aminadabov syn Nahason. 15 Voj kmeňa Isacharových synov viedol Suarov syn Natanael 16 a voj kmeňa Zabulonových synov viedol Helonov syn Eliab. 17 Keď sa rozobral stánok, pohli sa Gersonovci a Merarovci, ktorí nosili stánok. 18 Potom sa dala na pochod zástava Rubenovho tábora, voj za vojom, a na čele ich vojov bol Sedeurov syn Elisur. 19 Voj kmeňa Simeonových synov viedol Surišadaiho syn Salamiel 20 a voj kmeňa Gadových synov viedol Duelov syn Eliasaf.  21 Nato sa pohli Kaátovci, ktorí nosili svätyňu. 22 Potom sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Na čele jeho vojov bol Amiudov syn Elisama. 23 Voj kmeňa Manassesových synov viedol zasa Fadasurov syn Gamaliel 24 a voj kmeňa Benjamínových synov viedol Gedeonov syn Abidan. 25 Napokon sa dala na pochod zástava tábora Danových synov, voj za vojom zakľučovali celý tábor a na čele jeho vojov bol Amišadaiho syn Ahiezer. 26 Voj kmeňa Aserových synov viedol Ochranov syn Fegiel 27 a voj kmeňa Neftaliho synov viedol Enanov syn Ahira. 28 Toto bolo poradie za pochodu, pri ktorom Izraeliti tiahli voj za vojom.

Mojžiš prosí Hobaba, aby išiel s Izraelitmi. –  29 Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Raguelovmu synovi, Madiánčanovi Hobabovi: „Ideme na miesto, o ktorom Pán povedal: »Dám ho vám!« Poď s nami! Odvďačíme sa ti. Veď Pán prisľúbil Izraelovi mnoho dobrého!“ 30 On mu však odvetil: „Ja nepôjdem, vrátim sa do svojej krajiny k svojmu príbuzenstvu.“  31 Tu mu Mojžiš povedal: „Neopúšťaj nás! Veď ty poznáš miesta, kde by sme mohli na púšti táboriť, budeš naším sprievodcom. 32 Ak pôjdeš s nami, dáme ti čiastku z dobra, ktoré nám uštedrí Pán!“ 33 A tak tiahli od Pánovho vrchu tri dni cesty. Archa zmluvy išla tri dni cesty pred nimi, aby vyhľadala pre nich táborisko.  34 Keď sa pohli, cez deň bol nad nimi Pánov oblak, 35 a keď sa pohýnala archa, Mojžiš hovorieval:

„Vstaň, Pane, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia

a nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!“

36 Keď sa zastavovala, vravieval:

„Vráť sa, Pane, k množstvu Izraelovho vojska!“

 

 

11 – 12. Porov. Ex 16, 1; 17, 1; 19, 1 n.; Nm 1, 1; 13, 1. Na Boží rozkaz, totiž keď sa oblak zdvihol zo stánku zjavenia, sa Izraeliti dali na pochod podľa poradia, aké im určil Boh (2, 2. 9. 16. 24. 31). Púšť Fáran, arab. Badiet et-Tih, sa tiahne od údolia Al-Araba severozápadným smerom až po Negeb, susediaci s juhom Palestíny. Na juhu sa púšť Fáran dotýkala Sinajského pohoria a na západe púšte Etam, čiže Súr (Ex 13, 20). Juh tejto púšte bol pustý, preto sa v Dt 1, 19 táto púšť volá „hroznou a velikánskou“. Severná časť púšte Fáran sa nazýva Sin, tam bol Kádeš (Nm 20, 1; 27, 14; 33, 36). – Ako vidieť, Izraeliti sa zdržali pri Sinaji vyše roka (Ex 19, 1).
21. Pozri 3, 31; 4, 5 n.
29. Hobab bol synom Raguelovým, čiže Jetrovým (Ex 2, 18), bratom Mojžišovej ženy Sefory, teda Mojžišovým švagrom.
31. Budeš naším sprievodcom, doslova naším okom, poradcom a upozorňovateľom alebo vyzvedačom. Hobab pristal na Mojžišovu ponuku. Orientálci sa dajú prosiť. Nie je ani predstaviteľné, že by pristali na prvé slovo. Neskoršie sa dozvieme, že Hobabovi potomci bývali s Izraelitmi (Sdc 1, 16; 4, 11; 1 Sam 15, 6).
34 – 36. Verše sú začiatky žalmov, ktoré spieval Mojžiš, keď sa oblačný stĺp zdvíhal alebo zastavoval. Mojžiš ide zaujať zasľúbenú zem, preto prosí Pána, aby sa dali na útek všetci tí, čo by sa protivili tomuto podujatiu (Ž 68, 1).
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova