Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

12 Áron a Mária sa spriečujú Mojžišovi. –  1 Mária a Áron hovorili však zle o Mojžišovi pre Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totižto s kušitskou ženou. 2 Vraveli tiež: „Vari Pán len Mojžišovi hovoril? A nehovoril aj nám?“ Pán to však počul. 3 Kým Mojžiš bol veľmi tichý muž, (tichší) ako všetci ostatní ľudia na svete.

Potrestanie Márie. – 4 A Pán hneď hovoril Mojžišovi, Áronovi a Márii: „Choďte všetci traja k stánku zjavenia!“ Keď oni traja prišli, 5 Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, vstúpil do vchodu stánku a zavolal Árona a Máriu. Oni dvaja predstúpili  6  a riekol im: „Počúvajte moje slová:

Ak je medzi vami prorok,

tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videní

a hovorím s ním vo sne!

7 No nie tak s mojím služobníkom, Mojžišom!

On je v celom mojom dome najvernejší.

8 Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam,

otvorene a nie v hádankách –

a on môže hľadieť na Pánovu podobu.

Prečo ste sa teda nebáli hovoriť

proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?“

 9 I vybúšil proti nim Pánov hnev a odišiel. 10 Keď sa oblak vzdialil od stánku, Mária razom obelela malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej obrátil, videl, že je malomocná. 11 Vtedy Áron povedal Mojžišovi: „Pán môj, nedaj nám trpieť za hriech, ktorého sme sa dopustili vo svojej nerozumnosti! 12 Nedopusť, aby bola ako mŕtve dieťa, ktorého telo býva pri východe z materského života napoly zhnité!“ 13 Tu Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, uzdrav ju, prosím!“ 14 A Pán mu odpovedal: „Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní červenať? Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora! Potom sa vráti zasa späť.“ 15 Mária teda bola sedem dní vylúčená z tábora. Ľud sa však nepohýnal ďalej, kým Máriu nepriviedli späť.

 
1. Kušiťanka je Sefora, Mojžišova jediná žena. Zem Kuš je nielen Etiópia, lež aj protiležiaca Arábia, Stredná Arábia (Gn 10, 6).
6. Mária bola skutočne prorokyňou (Ex 15, 20). Aj Áron hovorieval v Pánovom mene a nosieval urim a tumim (Ex 28, 30).

6 – 8. Mojžišovu autoritu chráni sám Pán: Mojžiš je najväčší z prorokov. Kým iným prorokom sa Pán zjavuje v snoch a hovorí s nimi prostredníctvom vnútorného osvietenia, s Mojžišom sa zhovára ako s dôverným priateľom. Treba však spomenúť, že ani toto videnie Boha nebolo dokonalé, netýkalo sa Božej bytosti (Ex 33, 18 – 23). „V celom mojom dome“ (v. 7) – v celom izraelskom národe, táboriacom okolo svätostánku (Hebr 3, 6).
9 – 15. Máriu Pán potrestal malomocenstvom, Árona ušetril, lebo on sa pokoril, keď zbadal, že sa prehrešil (Dt 24, 9).
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova