Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

24 1 Balám však poznal, že Pánovi sa zaľúbilo požehnať Izrael, preto neodišiel ako predtým za veštbou, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Keď Balám zdvihol oči a videl táboriť Izrael podľa jeho kmeňov, prišiel naň duch Boží 3 a (Balám) predniesol svoj oslavný spev a hovoril:

„Výrok Baláma, Beorovho syna,

hovorí muž s prenikavým zrakom;

4 takto hovorí ten, čo načúva slová Božie,

ten, čo hľadí na tvár Všemohúceho,

zajatý vytržením, no s otvorenými očami:

 

 5 Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje,

tvoje príbytky, Izrael!

6 Ako potočné údolia, čo sa v diali tiahnu,

ako záhrady pozdĺž potoka,

sťa duby, čo zasadil Pán,

sťa cédre pri vodách.

 7 Voda sa rinie z jeho vedier

a jeho semeno je v hojnej vlahe.

Jeho kráľ bude vyvýšený nad Agaga

a vezme mu kráľovstvo.

 8 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta,

je preň ako rohy zubrie.

Pohltí národy, nepriateľov svojich,

poláme im kosti, šípmi svojimi ich zničí.

 9 Stočil sa, leží sťa lev,

ako levica – ktože ho vyruší?

 

Ten, kto ťa požehná, nech je požehnávaný,

kto ťa prekľaje, nech bude prekliaty!“

10 Balak sa rozhneval na Baláma, spľasol rukami a povedal Balámovi: „Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov, a ty si ich už tri razy požehnal. 11 Už sa aj ber domov! Chcel som ťa bohato odmeniť, ale Pán ťa pripravil o odmenu!“ 12 Balám však odvetil Balakovi: „A nehovoril som už tvojim poslom, ktorých si ku mne poslal: 13 »Aj keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti Pánovmu rozkazu a vykonať niečo sám od seba, či dobré alebo zlé; smiem zvestovať iba to, čo mi zvestuje Pán!«?  14 A pretože už odchádzam k svojmu ľudu, poď, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcich dňoch.“

Štvrté Balámovo požehnanie. –  15 I predniesol svoj oslavný spev a vravel:

„Výrok Baláma, Beorovho syna,

výrok muža s prenikavým zrakom.

16 Je to výrok toho, čo načúva slová Božie,

toho, čo hľadí na tvár Všemohúceho,

zajatý vytržením, no s otvorenými očami:

 

17 Jeho vidím, ale nie už teraz,

hľadím na neho, no nie z poblízka.

Hviezda vychádza z Jakuba,

žezlo sa zdvíha z Izraela.

On rozbije spánky moabské

a temeno všetkým synom Seta.

 

18 Edom bude jeho vlastníctvom

a Seir, jeho nepriateľ, jeho majetkom.

Izrael sa však bude vzmáhať v moci,

19 z Jakuba povstane panovník

a zničí, čo zostalo z mesta.“

 

 20 Keď uzrel Amalekitov, predniesol svoj slávnostný spev, hovoriac:

 

„Prvým bol Amalek medzi národmi,

no jeho koniec – je záhuba!“

 21 Potom, keď uvidel Kenejcov, predniesol svoj slávnostný spev a povedal:

„Pevné je tvoje sídlo.

Hniezdo si si postavil na skale.

22 A predsa si, Kain, odsúdený na skazu,

keď ťa Asýr odvlečie do zajatia!“

 23 A ešte predniesol slávnostný spev a vravel:

„Beda, kto to prežije, keď to Boh urobí,

24 lode prídu od Kitimu,

pokoria Asýra, pokoria Hebera,

ale aj on nakoniec zahynie!“

25 Potom sa Balám pobral a vrátil sa do svojej vlasti. A Balak šiel tiež svojou cestou.

 
5 n. Tretie požehnanie opisuje úrodnosť zeme Kanaánu, v ktorej Izrael bude bývať (5 – 7), moc a slávu izraelského kráľovstva (8. 9), ktorú si získa vo víťazných bojoch.
7. Agag je spoločné meno všetkých amalekitských kráľov, ako faraón zasa egyptských alebo Abimelech filištínskych vladárov. Je dosť možné, že sa tak volal kráľ Amalekitov, ktorý bojoval proti Izraelitom na Sinajskom polostrove Ex 17, 8. Tu predstavuje meno Agag všetkých nepriateľov Izraela, v širšom zmysle.
8. Pozri aj 23, 22. Rohy boli symbolom sily. Zubrie rohy naznačujú veľkú Pánovu moc.
9. Ten, kto ťa požehná... porov. Gn 27, 29.
14. Porov. Gn 49, 1.
15 – 19. Také požehnanie, čiže takú veštbu, si Balak nežiadal od Baláma. Balám ju prednáša akoby mimovoľne. Balám vidí, že v budúcnosti Izrael bude mať slávne kráľovstvo. Hviezda je odznakom slávy a žezlo moci (Gn 49, 10; Iz 14, 12; Zjv 1, 16. 20; 2, 1; 9, 1.). Proroctvo o zničení všetkých nepriateľov Izraela sa začalo uskutočňovať za Dávida a jeho nástupcov a do rozhodného štádia sa dostalo za časov Mesiáša – Kráľa. Aj v iných predpovediach sa Mesiáš volá „svetlo“ (Iz 9, 1), „zornica“ (2 Pt 1, 19; Zjv 22, 16) a „kráľ“ (Ž 2).
20. Amalekiti sa spomínajú už za časov Abrahámových (Gn 14, 7). Bol to starý národ: prvý medzi národmi. Iní autori vykladajú, že Amalekiti boli prví, čo bojovali proti Izraelitom (Ex 17, 8 n.; Nm 14, 43. 45). Zánik Amalekitov sa začal za Šaula a dokonal sa za Ezechiáša (1 Sam 15, 8 n.; 27, 8; 30, 9 n.; 1 Krn 4, 43).
21 – 22. Kenejci boli s Izraelom v priateľstve od najstarších čias. Mojžišov švagor Hobab bol Kenejec (Sdc 1, 16; 4, 11). Čiastka Kenejcov sa pripojila ku kmeňu Júdovmu (Sdc 1, 16), čiastka ku kmeňu Neftaliho (Sdc 4, 11). Po zaujatí Kanaánu sa Kenejci usadili v blízkosti Izraela, na juhu Mŕtveho mora. Kenejci boli spojencami Amalekitov a patrili vlastne k Madiánčanom. Preto predpoveď o Kenejcoch možno chápať ako proroctvo o Madiánčanoch, ktorí sa spolčili s Moabčanmi proti Izraelitom (22, 4. 7; 25, 1. 14. 17). O Kenejcoch porov. Gn 15, 19. Názov Kenejci pochádza z rovnakého základu ako meno Kain.
23 – 24. V tejto slohe Balám zvestuje zánik asýrskej ríše. Nebezpečenstvo pre Asýriu príde od západu (Macedónci, Gréci a Rimania). Kitim v užšom slova zmysle boli obyvatelia ostrova Cyprus, v širšom zmysle však obyvatelia ostrovov a pobreží na západ od Palestíny, teda národy v okruhu Stredozemného mora. Heber je podľa súvisu najskôr synonymné slovo s Asýrom (Aššurom), označuje národy na východ od Eufratu (ako Babylončania, Elamčania, Aramejci atď.). Napokon však aj Kitim, kráľovstvá v okolí Stredozemného mora, padnú. O tomto bude prorokovať Daniel, ktorý oznámi, že Mesiáš na rumovisku kráľovstiev vybuduje svoje večné kráľovstvo.
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova