Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

33 Táboriská Izraelitov: z Ramesesu na Sinajskú púšť. – 1 Toto sú zastávky Izraelitov po tom, čo v usporiadaných zástupoch pod vedením Mojžiša a Árona vyšli z egyptskej krajiny. 2 Mojžiš totižto na Pánov rozkaz zaznačil miesta, z ktorých sa po táborení pohýnali, a toto sú zastávky miest, odkiaľ tiahli ďalej:  3 Z Ramesesu sa pohli v pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche odišli Izraeliti pred očami všetkých Egypťanov pod Božou ochranou, 4 kým Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Pán u nich usmrtil, lebo Pán vykonal aj nad ich bohmi odvetný súd.

5 Izraeliti sa pohli z Ramesesu a utáborili sa v Sokote. 6 Zo Sokotu tiahli ďalej a zastavili sa v Etame na okraji púšte. 7 Z Etamu išli ďalej a obrátili sa iným smerom do Pihachirotu, ktorý je pred Belsefonom, a utáborili sa pred Magdolom. 8 Od Pihachirotu sa pohli ďalej a prešli stredom mora na púšť. Tri dni putovali púšťou Etam a zastavili sa v Máre. 9 Keď odišli z Máry, došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem i utáborili sa tam. 10 Z Elimu potom tiahli ďalej a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora sa pobrali ďalej a zastali na púšti Sin. 12 Keď odišli z púšte Sin, táborili v Dafke. 13 Odíduc z Dafky, zastavili sa v Aluši. 14 Z Aluša šli ďalej a utáborili sa v Rafidim; tu ľud nemal vody na pitie. 15 Z Rafidim šli ďalej a utáborili sa na púšti Sinaj.

Zo Sinajskej púšte do Asiongaberu. –  16 Keď odtiahli z púšte Sinaj, ostali v Kibrot-Hatave. 17 Z Kibrot-Hatavy tiahli ďalej a utáborili sa v Haserote. 18 Z Haserotu išli ďalej a zastavili sa v Retme. 19 Z Retmy tiahli ďalej a táborili v Remon-Fáresi. 20 Z Remon-Fáresu odišli a zastavili sa v Libne. 21 Z Libny tiahli a táborili v Rese. 22 Z Resy tiahli ďalej a utáborili sa v Kélate. 23 Z Kélaty sa pohli ďalej a táborili pri vrchu Sefer. 24 Keď sa pohli od vrchu Sefer, utáborili sa v Harade. 25 Z Harady sa pohli a utáborili sa v Makelote. 26 Keď odtiahli z Makelotu, táborili v Tahate. 27 Z Tahatu sa pohli a táborili v Tare. 28 Od Tary tiahli ďalej a utáborili sa v Metke. 29 Keď odišli z Metky, táborili v Hesmone. 30 Z Hesmonu sa pohli a táborili v Moserote. 31 Z Moserotu sa pohli a táborili v Bene-Jákane. 32 Keď odtiahli z Bene-Jákanu, táborili v Hor-Gadgade. 33 Od Hor-Gadgadu odišli a táborili v Jebate. 34 Z Jebaty odišli a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny sa pohli a táborili v Asiongaberi.

Spiatočná cesta z Asiongaberu k vrchu Hor. –  36 Keď odtiahli z Asiongaberu, táborili na púšti Sin, to jest v Kádeši. 37 Z Kádeša sa pohli ďalej a utáborili sa pri vrchu Hor, na hraniciach edomskej krajiny. 38 Na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta, v prvý deň v piatom mesiaci. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor. 40 Kanaánčan, kráľ Aradu, ktorý sídlil na juhu krajiny Kanaán, dopočul sa, že do krajiny prišli Izraeliti.

Od vrchu hor na Moabské stepi. – 41 Od vrchu Hor tiahli ďalej a táborili v Salmone. 42 Zo Salmony sa pohli a utáborili sa vo Funone. 43 Z Funonu šli ďalej a táborili v Obote. 44 Z Obotu sa pohli a utáborili sa v Jeabarime na moabských hraniciach. 45 Z Jeabarimu odtiahli a táborili v Dibongade. 46 Z Dibongadu pokračovali ďalej a táborili v Helmondeblataime. 47 Z Helmondeblataimu odišli a táborili v pohorí Abarim naproti Nebu. 48 Keď odtiahli z pohoria Abarim, utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili od Betsimotu až k Abelsatimu na Moabských stepiach.

 

Poučenie o rozdelení Kanaánu, 33, 50 – 34, 29

 

Rozdelenie krajiny sa vykoná losovaním. – 50 Pán hovoril Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu: 51 „Hovor Izraelitom a povedz im: Keď vtiahnete cez Jordán do krajiny Kanaán,  52 vyžeňte pred sebou všetkých jej obyvateľov, zničte obrazy ich modiel, pováľajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny! 53 Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva.  54 Krajinu si medzi sebou rozdelíte lósom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov: tomu, ktorý je väčší počtom, dáte väčšiu dedičnú čiastku, tomu, čo je počtom menší, dáte menšiu čiastku. Ako komu lós padne, to mu bude patriť. Podľa vašich otcovských kmeňov sa rozdelí medzi vás dedičný majetok. 55 Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám!“

 

 
3 – 15. Rameses Ex 12, 37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12, 29 (Ex 12, 12). Sokot (Sukkót) Ex 12, 37; Etam Ex 13, 20. K v 7. porov. Ex 14, 2. Púšť Súr Ex 15, 22; Mára Ex 15, 23; Elim (Wadi Gharandel) Ex 15, 27. Púšť Sin Ex 16, 1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17, 1; Massa a Meríba Ex 17, 7.
16 – 35. O púšti Sinaj pozri Ex 19, 2; Kibrot-Hatava Nm 11, 34; Haserot Nm 11, 35. Od Sinaja tiahli Izraeliti smerom severným. Retma (Ritmah) je asi totožná s ‘Ain Hadra (Nm 11, 34). Mená táborísk, uvedených vo veršoch 19 – 30, sa nedajú presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10, 6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborisko, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elatského zálivu (Dt 2, 8; 1 Kr 9, 26; 22, 49).
36 – 49. O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20, 1 n.; o vrchu Hor Nm 20, 22. O aradskom kráľovi Nm 21, 1; Obot Nm 21, 10; Jeabarim Nm 21, 11, porov. aj Nm 21, 10 – 20. Helmondeblataim (‘Almon Diblatajim) porov. Jer 48, 22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21, 30; 32, 34. Moabské stepi Nm 22, 1.
52. Výšiny Lv 26, 30.
54. Porov. 26, 53 – 56.
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova