Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

17 Áronova palica sa rozzelenala. –  1 Po tomto Pán povedal Mojžišovi: 2 „Hovor s Izraelitmi a vezmi si od nich, od každého kmeňa, po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa, spolu dvanásť palíc. Meno každého napíš na jeho palicu! 3 Na Léviho palicu však napíš Áronovo meno, lebo len jedna palica bude prislúchať domu ich otcov. 4 Potom ich polož do stánku zjavenia pred zákon, kde sa ti ja zjavujem. 5 Palica toho, ktorého som si vyvolil, vypučí. Takto pred sebou umlčím šomranie Izraelitov, ktorým broja proti vám.“ 6 Keď to Mojžiš oznámil Izraelitom a keď mu všetky kniežatá dali svoje palice, každé knieža jednu, kmeň po kmeni, spolu teda dvanásť palíc – a medzi ich palicami bola aj Áronova palica –, 7 Mojžiš položil palice pred Pána v stánku zjavenia. 8 Keď potom Mojžiš na druhý deň vošiel do stánku zákona, Áronova palica, tá, čo patrila kmeňu Léviho, vypučala. Vyhnala puky a rozkvitla a boli na nej dozreté mandle. 9 Tu Mojžiš vyniesol všetky palice spred Pána k všetkým Izraelitom. Oni ich poznali a každý si vzal svoju palicu. 10 Pán však povedal Mojžišovi: „Áronovu palicu polož späť pred zákon, aby sa zachovala na výstražné znamenie pre poburovačov, aby bol koniec ich reptaniu predo mnou a aby oni nemuseli umierať.“ 11 A Mojžiš to urobil. Ako mu Pán prikázal, tak urobil.

Dodatky k zákonom o kňazstve a levitoch. – 12 Izraeliti potom vraveli Mojžišovi: „Pomrieme! Sme stratení, celkom stratení! Veď ktokoľvek sa priblíži k Pánovmu stánku, musí zomrieť! Vari máme všetci do jedného pohynúť?!"

 
1 n. Pán koná ešte jeden zázrak, aby ľudu ukázal, že kňazskú hodnosť vyhradil Áronovej rodine. Kniežatá nosievali ako odznak svojej hodnosti a moci palice, žezlá (Gn 49, 10; Nm 21, 18; Ez 7, 10). Za kmeň Léviho dal Áron svoju vlastnú palicu, bola to teda trinásta.
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova