Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

13 Izrael na hraniciach Kanaánu: Vyzvedači. –  1 Potom sa ľud pohol z Haserotu a utáboril sa na púšti Fáran. 2 Tam Pán hovoril Mojžišovi: 3 „Pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanaán, ktorú chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední muži.“ 4 A Mojžiš ich na Pánov rozkaz poslal z púšte Fáran, všetko mužov, ktorí boli pohlavármi Izraelitov. Ich mená sú: 5 Z Rubenovho kmeňa Zechurov syn Samua, 6 zo Simeonovho kmeňa Huriho syn Safat, 7 z Júdovho kmeňa Jefonov syn Kaleb, 8 z Isacharovho kmeňa Jozefov syn Igal, 9 z Efraimovho kmeňa Nunov syn Osé, 10 z Benjamínovho kmeňa Rafuho syn Falti, 11 zo Zabulonovho kmeňa Sodiho syn Gediel, 12 z Jozefovho kmeňa, čiže z kmeňa Manassesovho, Susiho syn Gadi, 13 z Danovho kmeňa Gemaliho syn Amiel, 14 z Aserovho kmeňa Michaelov syn Stur, 15 z Neftaliho kmeňa Vapsiho syn Nahabi 16 a z Gadovho kmeňa Machiho syn Guel. 17 To sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali krajinu. Vtedy dal Mojžiš Nunovmu synovi Osému meno Jozue.

 18 Keď ich Mojžiš poslal preskúmať kanaánsku krajinu, povedal im: „Choďte do Negebu, potom vystúpte na vrchy 19 a zistite, aká je to krajina a či ľud, ktorý tam býva, je mocný alebo slabý, či je ho veľa alebo málo, 20 či je zem dobrá alebo zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či sú to dediny alebo opevnené mestá. 21 Či je pôda žírna alebo planá, či tam rastú stromy a či nie. Buďte udatní a prineste nám aj z plodín tej krajiny!“ Bolo to v čase, keď už možno jesť včasné hrozno.

 22 Odišli teda a prezreli krajinu od púšte Sin až po Rohob, ktorý je pri vchode do Ematu.  23 Keď prešli Negebom, prišli do Hebronu, kde žili Achiman, Sisaj a Tolmaj, Enakovi potomkovia; Hebron bol totiž postavený o sedem rokov prv ako egyptské mesto Tanis.  24 Tak došli až do údolia Eskol. Tu odrezali ratolesť s hroznovým strapcom, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči. Vzali tiež niekoľko granátových jabĺk a fíg.  25 Toto miesto pomenovali Nachal-Eskol, to jest Údolie hrozna, lebo tam Izraeliti odrezali ten hroznový strapec.

Návrat a správy vyzvedačov. – 26 Po štyridsiatich dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť. 27 Prišli k Mojžišovi, Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Fáran do Kádeša a rozprávali im aj celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny. 28 Hovorili im: „Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. A toto sú z nej plody! 29 Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Aj Enakových potomkov sme tam videli. 30 V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordánu bývajú zasa Kanaánčania.“

31 Tu sa Kaleb usiloval utíšiť ľud, ktorý brojil oproti Mojžišovi, a zvolal: „Poďme hneď a zaujmime krajinu, lebo ju môžeme dobyť!“ 32 Ale muži, čo šli s ním, vraveli: „Nie, nemôžeme ísť proti tomu ľudu, veď je silnejší ako my!“ 33 A rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli: „Krajina, ktorú sme krížom-krážom prešli, aby sme ju prezreli, je krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého vzrastu. 34 Ba aj obrov sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako kobylky!“

1. Oáza Haserot bola na južnom okraji púšte Fáran.
18. Negeb, čiže Južná zem, je pustatina, ktorá sa rozkladá od Kádeša až po Bersabe na juhu Palestíny.
22. Púšť Sin je severná časť púšte Fáran. Dotýkala sa temer južných hraníc Kanaánu, je to územie v okolí Kadeš-Barny. Rohob je osada, ktorá neskoršie bude patriť kmeňu Neftali. Je neďaleko od jazera Merom pri mestečku Dan (Lais). Emat, neskoršie Epifania, dnes Hamah, bolo mestečko na rieke Orontes (Gn 10, 18). Vchod do Ematu naznačuje najsevernejšiu hranicu Palestíny, medzi Libanonom a Hermonom, najskôr rovina Merdž Ajún, kade viedla cesta do Celosýrie. Vyzvedači sotva chodili pospolu, zdá sa, že sa rozdelili na dve skupiny (Joz 2, 1).
23. Enakiti boli obri, ako Emci a Refaimci (Dt 2, 10 n.; porov. pozn. ku Gn 6, 1 – 7).
24. Eskol, čiže Údolie hrozna, bolo neďaleko Hebronu.
25. Vyzvedači prešli za 40 dní od Kádeša až po Rohob a späť, teda dovedna 800 km. Cestu však nerobili pešo.
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova