Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Izrael na Moabských stepiach, 25 – 26

 

25 Smilstvo a modloslužba Izraelitov. –  1 Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami. 2 Ony volali ľud na svoje obety, ktoré prinášali svojim bohom,  3 a ľud sa zúčastňoval na ich hodoch, klaňal sa ich bohom, a takto Izrael slúžil Bélfegorovi. Tu vybúšil Pánov hnev proti Izraelovi.  4 Pán povedal Mojžišovi: „Zober všetkých zvodcov ľudu a povešaj ich kvôli Pánovi oproti slnku, aby sa hrozný Pánov hnev odvrátil od Izraela.“ 5 A Mojžiš rozkázal všetkým izraelským náčelníkom: „Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa oddali Bélfegorovi!“

Finésov rozhodný čin a odmena zaň. – 6 A tu práve prišiel jeden z Izraelitov k svojim súkmeňovcom a viedol si Madiánčanku pred Mojžišovými očami a pred očami celej pospolitosti Izraelových synov, ktorí nariekali pred vchodom do stánku zjavenia. 7 Keď to zbadal Finés, syn Eleazara, syna veľkňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, vzal do ruky kopiju, 8 šiel za Izraelitom až do skrytého oddelenia stanu a oboch – Izraelitu i ženu – razom prebodol cez pohlavné ústroje.

Tu sa razom odvrátila nákaza od Izraelitov. 9 Ale tých, čo pomreli na nákazu, bolo už dvadsaťštyritisíc.

10 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 11 „Finés, syn Áronovho syna Eleazara, odvrátil môj hnev od Izraela, lebo horlil uprostred nich tak, ako ja horlím, a preto som nevyhubil vo svojej horlivosti všetkých Izraelitov. 12 Preto mu povedz: Hľa, uzavriem s ním zmluvu pokoja  13 a podľa tejto zmluvy bude kňazstvo patriť jemu a jeho potomstvu po ňom naveky; za to, že horlil za svojho Boha a získal zmierenie Izraelitom.“ 14 Meno Izraelitu, ktorý bol usmrtený s Madiánčankou, bolo Zamri a bol to syn kniežaťa Šaluho z rodu Simeonovcov. 15 Meno zabitej Madiánčanky bolo Kozbi, bola to dcéra Sura, ktorý bol náčelníkom čeľade madiánskeho kmeňa.

Pánov rozkaz na boj s Madiánčanmi. – 16 Potom Pán povedal Mojžišovi: 17 „Považujte sa za nepriateľov Madiánčanov a bite ich! 18 Veď aj oni boli nepriateľskí a ľstiví voči vám v prípade Fegora a Kozbi, dcéry madiánskeho kniežaťa, ktorá bola ich príslušníčkou a ktorá bola zavraždená počas nákazy pre Fegorovu vec.“

 

 
1. Setim, hebr. Šittím, je oáza Kefrén. Bol to práve Balám, ktorý dal Moabčanom túto radu (31, 16; 2 Pt 2, 15; Júd 11; Zjv 2, 14).
3. Bélfegor je Bál z Fegoru (Peoru), moabský boh, ktorého uctievali práve vo Fegore, neďaleko Setim (23, 28; Dt 3, 29). Tohto boha uctievali na vrchoch a v hájoch, a to tancom, hudbou a nemravnou rozpustilosťou.
4 – 5. Pánov hnev sa prejavil v tom, že medzi Izraelitmi vypukla nejaká nákaza (v. 8). Na Pánov rozkaz mal dať Mojžiš usmrtiť všetkých tých, čo sa najviac previnili proti Pánovi. Pánov rozkaz nebol vykonaný, pretože veci sa vyvinuli inak.
13. Finés obetovaním tých, čo sa tak zjavne medzi ľudom previnili proti zákonu, utíšil Pánov hnev a oddialil od národa nešťastie, ktoré mu hrozilo (Ž 106, 30).
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova