Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova

2 Usporiadanie tábora a poradie pri pochode. –  1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 „Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola obrátení k stánku zjavenia. 3 Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason; 4 jeho voj má sedemdesiatštyritisíc šesťsto prehliadnutých. 5 Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov a vodcom Isacharových synov bude Suarov syn Natanael; 6 jeho voj má päťdesiatštyritisíc štyristo prehliadnutých. 7 Ďalej kmeň Zabulonov a vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab; 8 jeho voj má päťdesiatsedemtisíc štyristo prehliadnutých. 9 Všetkých prehliadnutých v Júdovom tábore je podľa ich vojov stoosemdesiatšesťtisíc štyristo. Oni budú pochodovať prví.

10 Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur; 11 jeho voj má štyridsaťšesťtisíc päťsto prehliadnutých. 12 Pri ňom sa utáborí kmeň Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel; 13 jeho voj má päťdesiatdeväťtisíc tristo prehliadnutých. 14 Ďalej kmeň Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf; 15 jeho voj má štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat prehliadnutých. 16 Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Oni majú pochodovať ako druhí.

17 Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať, každý so svojím oddielom podľa svojich zástav.

18 Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama; 19 jeho voj má štyridsaťtisíc päťsto prehliadnutých. 20 Pri ňom sa utáborí kmeň Manassesov a jeho vodcom bude Fadasurov syn Gamaliel; 21 jeho voj má tridsaťdvatisíc dvesto prehliadnutých. 22 Ďalej kmeň Benjamínov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidan; 23 jeho voj má tridsaťpäťtisíc štyristo prehliadnutých. 24 Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov stoosemtisícsto. Oni sa dajú na pochod ako tretí.

25 Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaiho syn Ahiezer; 26 jeho voj má šesťdesiatdvatisíc sedemsto prehliadnutých. 27 Pri ňom nech táborí kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel; 28 jeho voj má štyridsaťjedentisíc päťsto prehliadnutých. 29 Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira; 30 jeho voj má päťdesiattritisíc štyristo prehliadnutých. 31 Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatsedemtisíc šesťsto. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste.“ 32 Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 33 Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Tak to Mojžišovi prikázal Pán. 34 A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod: všetci podľa svojich čeľadí pri svojich otcovských rodinách.

 
1 n. Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz „otcovské rodiny“ môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa Pseudo-Jonatánovho výkladu mal Júdov kmeň na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1, 26; 10, 1.
Kniha Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova