Kniha Jób

Chránil sa zmyselnosti

 

 1 S očami som si takú zmluvu ujednal,
že nepozriem sa nikdy na pannu.

 2 Lež aký podiel Boh to zhora zosiela

a aký údel z výšky Všemocný?

3 Či nebude to skaza nešľachetnému

a hriešnikom zasa nešťastie?

4 Či nepozerá on na moje chodníky

a všetky kroky nepočíta mi?

 

Chránil sa neprávosti

 

5 Ak so lžou som ja azda (predtým) chodieval,

za lesťou noha sa mi náhlila,

6 nech ma na spravodlivej váhe odváži,

nech Boh raz pozná moju nevinnosť!

 7 Ak uchýlil sa môj krok z (jeho) chodníka,

ak moje srdce za očami šlo,

ak na dlani mi škvrna prilipla,

8 nech rozsievam ja, druhý nech sa nakŕmi,

nech siatiny mi vyrvú z koreňa!

 9 Ak srdce mi azda žena zvábila,

ak číhal som pri vrátach blížneho,

10 nech moja žena melie pre iného len

a nech sa iní nad ňou skláňajú.

11 Veď to je iste (preveľká) neprávosť

a neresť veru hodna odsúdenia tiež.

12 Bo tento oheň žerie až do zahynutia

a celkom strávi moju úrodu.

 13 Ak som na právo svojho sluhu nedbával

a otrokyne sú so mnou vo spore,

14 čo urobím len, akže Boh raz povstane,

čo odpoviem mu, ak (ma) navštívi?

15 Či môj Tvorca ho v útrobách tiež nestvoril

a nestvárnil nás azda v lone sám?!

 

Núdznym pomáhal

 

16 Či odprel som, čo si núdzni prosili,

a oko vdovy som var’ skormútil?

17 Či som sám zjedol svoju skyvu chlebíka,

že sirota tiež z neho nejedla?

18 Veď ako otec choval som ju od mladi,

od lona matky som ju vodieval.

19 Ak núdzneho som bez odevu zazrel ver’

a bez prikrývky videl bedára,

20 či jeho bedrá nepožehnávali ma,

vlnou mojich oviec sa nezahrial?

 21 Ak na sirotu svoju ruku vztiahol som,

keď zrel som, že mám v bráne oporu,

22 nech od šije mi ruka zaraz odpadne,

nech vytkne sa mi z kĺbov rameno!

23 Veď ma zachvátila bázeň pred Bohom,

neodolal som jeho velebe.

 

Nebol hmotárom

 

24 Či urobil som zlato svojou nádejou,

riekol som skvostom: »Moja istota!«?

25 Či radosť mal som, že mám veľké imanie,

že moja ruka veľa získala?

26 Keď videl som zas, ako slnce žiarilo

a mesiac jemný ako šinul sa,

 27 či moje srdce bolo tajne zvedené

a moju ruku pery bozkali?

28 To bol by zločin hoden trestu veľkého,

veď by som zaprel Boha na nebi.

29 Či som mal radosť z nešťastia nepriateľa

a zaplesal som, keď ho stihlo zlo?

30 Veď zhrešiť svojim ústam nedovolil som,

by jeho život v kliatbe žiadali.

31 Či nevravela čeľaď môjho stanu tiež:

»Kto z jeho mäsa nenasýtil sa?«

32 Však ani cudzinec nenocoval vonku

a otvoril som dvere pocestným.

33 Či svoje viny skrýval som jak ostatní

a svoj poklesok v sebe stajil som,

34 bo strach som dostal vari z huku po meste

a zhrozil som sa hanby od rodín,

že stíchol som hneď, k bráne nevyšiel?

 

Nie si je vedomý viny

 

 35 Bár by bol niekto, čo by ma chcel vypočuť!

Tu môj znak! Mocný nech mi odpovie!

A žalobný spis, ktorý spíše odporca,

36 či na ramená si ho nevložím

a veniec z neho neuvijem si?

37 Jemu aj počet svojich krokov oznámim

a ako šľachtic predstúpim pred neho.“

 38 Ak by moje polia proti mne kričali

a moje brázdy s nimi stenali,

39 ak úrodu ich bez odmeny jedol som,

ak som ich majiteľa umoril,

40 nech bodľač vzíde mi namiesto pšenice

a burina len miesto jačmeňa!

 

Jóbove slová skončili.

 
2 – 4. Trest patrí hriešnikovi. Ale v čom majú svoj pôvod moje hrozné utrpenia, keďže sám som nevinný?
7. „Škvrna na dlani prilipnutá“ je vlastne nespravodlivo nadobudnutý cudzí majetok.
9 – 12. Cudzoložstvo.
13 n. Jób nepoškodil nikdy právo svojich otrokov. Veď vo všetkom jeho konaní ho viedla bázeň pred Bohom a zároveň aj úcta pred ľudskou dôstojnosťou, ktorú priznával každému ako sebe rovnému tvorovi.
21. Pre svoje vznešené postavenie, aké požíval práve na mestskom súde, mal síce možnosť dopustiť sa aj neprávosti, no svedomie mu to nikdy nedovolilo.
27. „Moju ruku pery bozkali“ – bozk tu znamená najskôr nejaký modlársky obrad, ktorým uctievali slnko alebo mesiac.
35 – 37. Jób chce osvedčenie o svojej nevinnosti predložiť Bohu písomne a podpísať ho vlastným menom (verš 35 ab). Slová „Tu môj znak“ v hebrejskom texte doslovne znejú: Tu je písmeno T. (Porov. Ez 9, 4 a Zjv 7, 3 n., kde znak Božích služobníkov mal ich urobiť všetkým zjavnými.)
38 – 40. Tieto verše by sa svojím obsahom lepšie hodili k veršu 34.

38. Chudobným bedárom, vdovám a sirotám ulúpené polia nariekajú nad neprávosťou.