Kniha Jób

Kniha Jób

 

4. Druhá Jóbova odpoveď Bohu, 42, 1 – 6

42 1 Tu Jób odpovedal Pánovi:

Pred Bohom len pokora

2 „Nuž dobre viem ja, že ty všetko urobíš,

nijaký tvoj zámer nemožno prekaziť.

 3 Hovoril som, lenže neuvážil som

tie divy, čo chápať ver’ som nemohol.

4 Vypočuj ma, prosím, budem hovoriť,

budem sa ťa pýtať a ty pouč mňa.

 5 Len z počutia som teba dosiaľ poznával,

lež moje oko teraz ťa už uzrelo.

6 Tak korím sa už, budem robiť pokánie

a (posypem sa) prachom, taktiež popolom.“

 

Záver knihy o Jóbovi, 42, 7 – 17

1. Jóbovi priatelia nemajú pravdu, 42, 7 – 9

 

 

7 Keď Pán dohovoril tie slová Jóbovi, povedal Temančanovi Elifazovi: „Môj hnev vzkypel proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Jób. 8 Nuž vezmite si sedem býčkov a osem baránkov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a obetujte za seba celopal! A môj služobník Jób sa za vás pomodlí. Na neho budem mať ohľad a nepostihnem vás súžením, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Jób.“

9 Tu Temančan Elifaz, Šuachčan Bildad a Naamčan Sofar odišli a urobili, ako im prikázal Pán. A Pán mal ohľad na Jóba.

 

2. Jóbov nový blahobyt, 42, 10 – 17

 

10 Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.  11 Tu prišli k nemu všetci jeho bratia a všetky jeho sestry a všetci jeho predošlí známi. Jedli s ním chlieb v jeho dome, ľutovali ho a potešovali ho vo všetkom tom trápení, ktoré Pán na neho zoslal. Každý mu daroval baránka a zlatý prsteň. 12 A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov rožného statku a tisíc oslíc. 13 Mal tiež sedem synov a tri dcéry. 14 Jednej dal meno Holubica, druhej meno Škorica, tretej meno Roh líčidla. 15 A v šírom kraji nebolo takých krásnych žien ako Jóbove dcéry. A otec im dal podiel na dedičstve s ich bratmi. 16 Jób žil potom ešte stoštyridsať rokov a uzrel svoje deti i deti svojich detí až do štvrtého pokolenia. 17 A zomrel Jób starý a sýty (svojich) dní.

3 n. Jób zopakuje Božie slová (porov. 38, 2. 3). Teraz ich už vzťahuje na seba. Božie reči poučili Jóba, aby poznal, že Božia všemohúcnosť a múdrosť ostávajú pre človeka neprístupnými.
5 n. Predošlá Jóbova predstava o Božej dokonalosti bola nedostatočná, ba až veľmi nedokonalá. V tom zmysle sledoval Boha zďaleka. Teraz už poznáva, že Boh všetko koná podľa vopred stanoveného plánu, ktorý má svoj pôvod v nekonečnej Božej múdrosti. Iste Boh si takto múdro počína aj vtedy, keď na človeka dopustí utrpenie. Preto Jób odvoláva svoju predošlú netrpezlivosť a opovážlivosť, keď sa predtým chcel s Bohom pustiť do sporu.
11. „Baránok“ (v pôvodine: kesitah) nie je peniaz razený na spôsob našich mincí, ale ide tu o vzácny kov, ktorým sa platilo v kusoch. Nevieme, akej bol veľkosti, a tak aj jeho hodnota bola akiste odlišná.
Kniha Jób