Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

11 1 Múdrosť dvíha poníženému hlavu

a posadí ho do kruhu veľmožov.

2 Nikoho nechváľ pre jeho krásu,

ako zasa nikým neopovrhuj pre (jeho vzhľad)!

3 Včela je malá medzi lietavým (hmyzom),

ale zo sladkostí je prvý jej plod.

4 Nikdy sa nevychvaľuj svojím odevom,

ani sa nevypínaj, ak sa ti dostane cti:

lebo jedine skutky Najvyššieho sú obdivuhodné,

jeho diela sú slávne, skryté a neviditeľné.

5 Mnohí vladári si zasadli na prestol,

ale veniec nosil aj ten, o kom sa ani nenazdali.

6 Mnohí mocnári boli až veľmi porazení;

a (ktorí boli) v sláve, vydaní boli do rúk iných.

 

V ničom sa neprenáhliť!

 

7 Nekarhaj nikoho, dokiaľ si nevyšetril vec,

až (vec) vyšetríš, karhaj podľa spravodlivosti!

8 Neodpovedaj ani slovom, dokiaľ si nevypočul,

a nezačínaj hovoriť znova, dokiaľ iní majú slovo.

9 Nehádaj sa o vec, ktorá ťa netrápi,

a nemiešaj sa do sporu hriešnych ľudí!

 

Prameň bohatstva

 

10 Synu, nezamestnávaj sa mnohými vecami,

lebo ak (takto) chceš zbohatnúť, nebudeš bez viny.

Keď aj sleduješ (bohatstvo), nedosiahneš ho,

a čo sa dáš aj do behu, neunikneš (sklamaniu).

11 Niekto sa namáha, ponáhľa a sužuje –

ale ak je hriešny, o toľko má viac nedostatku.

12 A zasa iný je skleslý, potrebný pomoci,

až veľmi mu chybuje sila a má hojnosť biedy:

13 ale Božie oko si ho dobrotivo všíma,

dvíha ho z jeho uponíženia a pozdvihuje mu hlavu.

Mnohí sú nad ním udivení a zvelebujú preto Boha.

 14 Dobré a zlé, život a smrť, chudoba a zámožnosť sú od Boha.

15 Múdrosť a vzdelanosť, ako aj znalosť zákona je od Boha.

Láska a správna cesta je (rovnako) od neho.

16 Blúdenie (vo) tme je vrodené hriešnikom;

tí však, čo jasajú pri zlých činoch, zostarnú v zlom.

17 Boží dar zostáva so spravodlivými,

takže čo podnikne, vždy sa stretne so zdarom.

18 Iný prišiel k zámožnosti tým, že si šetrne počínal,

a je to čiastka jeho mzdy;

19 ak by si niekto povedal: „Našiel som si spočinutie –

a teraz budem sám hodovať zo svojho bohatstva,“

20 taký si ani neuvedomuje, ako plynie jeho čas

a približuje sa aj k nemu smrť, keď všetko zanechá iným a zomrie.

 

Nemáme sa spoliehať na vrtkavé bohatstvo

 

 21 Stoj pri svojej zmluve a rozprávaj o nej

a konaj až do svojej staroby, čo ti je prikázané.

22 Nezostávaj pri tom, čo robia hriešnici:

maj dôveru v Boha a vytrvaj na svojom mieste!

23 Ak Boh chce, ľahko sa stane,

že chytro obohatí aj biedneho.

 24 Božie požehnanie môže rýchlo odmeniť spravodlivého

a jeho podnikanie v krátkom čase prinesie ovocie.

25 Nehovor: „Čo ešte potrebujem

a čo dobrého budem z toho mať?“

26 Nehovor: „Mám (všetkého) dosť,

a čo zlé mi z tohto hrozí?“

 27 V dňoch šťastia nezabúdaj na nešťastie,

ako ani v deň nešťastia nezabúdaj na šťastie:

28 lebo Boh ľahko vie v deň skonania

odplatiť každému podľa toho, kto ako žil.

29 Keď príde zlo, zabúdame (aj) na veľké slasti,

až príde koniec, objavia sa skutky každého.

30 Pred smrťou nevychvaľuj nikoho,

lebo podľa dietok možno poznať, kto aký bol.

 

Nemaj priateľstvo so zlými!

 

31 Neuvádzaj kohokoľvek do svojho domu:

lebo úlisník skrýva v sebe mnoho úkladov.

32 Lebo ako sa šíri zápach z útrob

a ako jarabicu vábia do klietky a srnu do osídla,

také je aj srdce pyšných;

je ako vyzvedač, čo hľadí zničiť blížneho.

33 Lebo úkladne obráti dobro na zlo

a chce nájsť škvrnu aj na najlepších.

34 Od jedinej iskry vzniká veľký oheň,

jediný ničomník vylieva mnoho krvi:

lebo hriešnik lačnie iba po krvi.

35 Chráň sa pred ničomníkom, lebo kuje zlo;

aby ťa azda nevyviedol na večný posmech.

36 Ak si uvedieš cudzinca (do domu), rozvráti ho ako búrka

a odcudzí ťa tvojim najbližším.

 
14. Židia ako národ Zmluvy verili, že Boh za bohabojný život odmeňuje dobrom, ako je život, šťastie, bohatstvo, česť, a naopak, za hriešny život Boh tresce biedou, nedostatkom, smrťou. Boh zlo nechce, ale ho dopustí.
21. „Zmluva“ je každá povinnosť.
24. V hebrejskom je takto: „Požehnanie Božie je údelom spravodlivých, / a keď nadíde príhodný čas, ich nádej zakvitne.“
27. V gréckom a hebrejskom je: „Deň šťastia spôsobuje zabudnúť na nešťastie / a deň nešťastia spôsobuje zabudnúť na šťastie.“
Kniha Sirachovcova