Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Sláva Božia sa javí aj v slávnych predkoch

Úvod

44  1 Chváliť nám patrí slávnych mužov,

svojich otcov podľa ich činov,

2 svojou odvekou veľkodušnosťou.

3 Jedni panovali vo svojich ríšach,

boli to slávni muži pre svoju udatnosť,

(iní), obdarovaní múdrosťou,

svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť.

4 Stali sa vodcami ľudu v svojom čase

a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku.

5 Svojím nadaním zostavovali piesne a nápevy

a písmom zaznačovali básne.

6 Boli (medzi nimi) aj veľkí boháči, ktorí sa usilovali o krásny (život)

a ktorí si pokojne nažívali vo svojich domoch.

7 Všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa

a už za ich života sa im dostalo pochvaly.

8 Ich potomkovia, z nich zrodení, zanechali meno po sebe,

aby im hlásalo chválu.

9 A zase sú (iní), ktorí nemajú po sebe ani pamiatky:

pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo.

A hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili,

lebo aj ich synovia (sa pominuli) spolu s nimi.

10 No aj oni boli nábožní muži,

ktorým nechýbali dobré skutky.

11 Pri ich potomstve zostal majetok,

12 u ich vnukov posvätné dedičstvo.

Pri zmluve zotrváva ich potomstvo,

13 ich synovia pre nich zostanú naveky:

ani ich potomstvo, ani ich sláva nezaniknú nikdy.

14 Ich telá pochovali v pokoji,

no ich (slávne) meno žije po večné rody.

15 O ich múdrosti rozprávať si budú národy

a ich chválu zvestovať bude zhromaždenie (svätých).

 

Henoch a Noe

 

16 Henoch sa ľúbil Bohu, a preto ho preniesol do raja,

aby dal národom (príklad) pokánia.

 17 Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého:

keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom,

18 a preto bol ako zvyšok (žijúci) ponechaný na zemi,

keď nastala potopa.

19 Uzavrel s ním večne platnú zmluvu:

že ľudstvo viac nezahynie potopou.

 

Abrahám, Izák a Jakub

 

20 Abrahámovi, veľkému praotcovi mnohých národov,

sa slávou nenašiel nik podobný,

lebo plnil zákon Vznešeného,

a preto s ním uzavrel zmluvu.

 21 Túto zmluvu potvrdil na jeho tele

a on sa osvedčil verným, keď ho (Boh) skúšal...

22 Preto mu prísahou zaručil

slávu vo vlastnom národe:

že ho rozmnoží ako prach zeme

23 a jeho potomstvo povýši ako hviezdy;

a že dostane do vlády (zem) od mora k moru,

od (Veľkej) rieky až po kraj zeme.

24 Aj s Izákom si podobne počínal

pre Abraháma, jeho otca.

25 Väčšie požehnanie ako všetkým (iným) národom udelil mu Pán

a svoju zmluvu utvrdil nad Jakubovou hlavou.

26 Uznal (Jakuba) za hodného, aby ho zahrnul svojím požehnaním,

preto mu priznal dedičný podiel;

a on ho rozdelil po čiastkach medzi dvanástimi pokoleniami.

27 A zachoval mu zbožných mužov,

ktorí boli obľúbení u všetkých ľudí.

1. Sirachovec dokazuje teraz svoje tvrdenie (kap. 24), že múdrosť vždy prebývala vo vyvolenom národe tým, že z dejín svojho národa uvádza všetkých významných mužov. Tým sa čitateľ presvedčí o tom, že bohabojnosť a oddanosť Bohu mali v izraelskom národe vynikajúcich predstaviteľov.
17 n. V hebrejskom je: „Noe bol uznaný za spravodlivého bez úhony, / za doby skazy stal sa praotcom. / Pre neho zostal zvyšok / a pre zmluvu s ním prestala potopa.“
21. Abrahám prijal obriezku ako potvrdenie svojej zmluvy s Bohom. Porov. Rim 4, 11.
Kniha Sirachovcova