Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Povinnosti voči rodičom

3 1 Múdri synovia – to je spoločnosť spravodlivých,

ich počínanie – je poslušnosť a milovanie.

2 Synovia, vypočujte, aké je otcovo právo,

a tak aj robte, aby ste boli spasení.

3 Boh priznal úctu otcovi na synoch,

a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom.

4 Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy,

zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe.

5 Kto si ctí matku, (počína) si tak,

ako keby si zhromažďoval poklady.

6 Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch

a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.

7 Kto si ctí otca, bude dlho žiť,

kto poslúcha otca, občerstvuje matku.

8 Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov

a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom.

9 Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou

si cti svojho otca,

10 aby zostúpilo na teba požehnanie od neho

a aby ti jeho požehnanie ostalo naveky.

 11 Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov,

no kliatba matkina ich vyvracia od základov.

 12 Nehľadaj svoju česť, ak tým potupíš svojho otca,

z jeho potupy ti nevzniká sláva.

13 Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený,

ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti.

14 Synu, zastaň sa v starobe svojho otca

a nezarmucuj ho, kým žije;

15 ak slabne na rozume, maj strpenie

a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;

lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.

16 Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.

17 Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom

a pamätať sa bude na teba v deň súženia,

a ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy.

18 Akú zlú povesť má taký, čo si opúšťa otca,

a kto trápi svoju matku, je od Boha prekliaty.

 

Buď skromný!

 

 19 Synu, v pokore konaj svoje práce,

a milovať ťa budú viac ako najslávnejších ľudí.

 20 O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom,

a budeš milý Bohu.

 21 Lebo veľká je moc Božia,

pokorní mu vzdávajú chválu.

22 Nevypytuj sa na veci vyššie od seba,

ani neskúmaj mocnejšie veci od seba!

Ale mysli vždy na to, čo ti prikázal Boh,

a nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.

 23 Nie je ti potrebné, aby si na svoje oči uvidel,

čo je raz ukryté.

24 Na zbytočné veci sa nevypytuj mnohonásobne,

ani nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.

25 Veď mnoho vecí ti bolo ukázaných,

ktoré presahujú ľudský rozum.

26 Mnohých oklamala ich vlastná namyslenosť

a ich rozvahu zaujala márnomyseľnosť.

27 Vzdorné srdce skúsi na konci zlo,

lebo kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.

28 Srdce, ktoré kráča po dvoch cestách, nedosiahne úspech

a človek zlého srdca príde po nich k pádu.

 29 Tvrdé srdce sa zaťažuje bolesťou,

no hriešnik (predsa) hromadí hriech na hriech.

30 Niet lieku pre spoločnosť pyšných,

lebo si neuvedomujú, že hriech v nich ako peň zapustil korene.

 31 Srdce múdreho poznajú podľa múdrosti

a dobré ucho s veľkou túžbou počúva múdrosť.

32 Múdre a rozumné srdce sa stráni hriechu

a v spravodlivom počínaní má svoj úspech.

33 Horiaci oheň zadúša voda,

tak sa dobrý čin protiví hriechu.

 34 Sám Boh hľadí na toho, kto koná dobro,

pamätá na neho v budúcnosti –

a nájde oporu, až nadíde jeho úpadok.

 

 
11. Hebrejský text preberá obraz z rastlinstva: „Požehnanie otcovo upevňuje koreň, / no kliatba matkina vytrhuje, čo bolo sadené.“
12. Podľa hebr. verš pôvodiny znie takto: „Synu môj, zastaň sa, silne cti otca svojho / a neopúšťaj ho po všetky dni života svojho.“
19. V hebr. znie pôvodina takto: „Synu môj, ak si zámožný, správaj sa skromne, / a budú ťa viac milovať ako toho, kto dary rozdáva.“
20. Podľa hebr. pôvodiny znie takto: „Pokladaj sa za malého pred všetkým, čo na svete je veľké, / a u Boha si nájdeš milosrdenstvo.“
21. Preto sa Boh pyšným protiví, ale poníženým dáva milosť (Prís 3, 34; Jak 4, 6; 1 Pt 5, 5). – V hebrejskom znení vidia takýto zmysel: „Lebo mnoho je milosrdenstva Božieho, a pokorným zjavuje svoje tajomstvá.“
29. V hebrejskom texte nasledujú ešte ďalšie dva riadky (po verši 29). „Kde niet zrenice, tam je nedostatok svetla, / a kde niet schopnosti poznávať veci, tam chybuje múdrosť.“
31. V hebrejskom znení je: „Srdce múdreho vymýšľa (múdre) príslovia, / a túžba mudrcova je, aby mal počúvajúce ucho.“
34. V hebrejskom znení je: „Kto robí dobré skutky, stretne sa s nimi na cestách svojich, / a keď by sa zakolísal, nájde v nich oporu svoju.“
Kniha Sirachovcova