Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Chráň sa hriechu!

7 1 Nerob zle a nezastihne ťa (zlo).

2 Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie.

 3 Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti,

aby si ho nežal sedemnásobne.

4 Nežiadaj si vladársku moc od Pána

ani nečestné postavenie od kráľa!

5 Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom,

lebo on sám pozná srdcia:

ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom!

6 Nežiadaj si stať sa sudcom,

ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť;

aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším

a nepriviedol k pádu svoju poctivosť.

7 Nedopusť sa viny proti množstvu (ľudí) v meste,

8 ani sa nemiešaj medzi zástup;

ani sa nepleť do hriechu na dve strany,

lebo ani za jediný nebudeš bez viny.

9 Nebuď malomyseľný na duchu!

10 Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu!

11 Nehovor: „Boh zhliadne na množstvo mojich darov

a prijme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu.“

12 Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ,

lebo vševidiaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje.

13 Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi,

ale ani priateľovi nerob niečo podobné!

14 Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé,

lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

 15 V zhromaždení starších si nedovoľuj mnoho rečí,

ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš!

16 Nemaj v nenávisti namáhavé práce,

aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší.

17 Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania!

18 Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať.

19 Úplne pokoruj svojho ducha,

lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom.

 

Ako sa zachovať k ľuďom, ktorí si zasluhujú úctu a lásku

 

20 Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze,

ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato!

21 Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou,

ktorú si dostal pre bázeň pred Pánom:

lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato.

22 Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu:

ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný.

23 Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu:

neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi!

24 Ak máš dobytok, maj oň starosť:

ak máš z neho osoh, podrž si ho u seba!

25 Ak máš synov, vzdelávaj ich

a ohýbaj ich od ich mladosti!

26 Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo

a neukazuj im veselú tvár!

27 Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo,

ak ju dáš rozumnému mužovi.

28 Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju,

ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj.

29 Z celého srdca si cti otca

a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!

30 Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil;

oddaj (sa) im, ako aj oni tebe.

31 Z celej svojej duše sa boj Pána

a jeho kňazov maj za posvätné (osoby)!

32 Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril,

a jeho služobníkov nenechaj opustených!

33 Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov,

hľaď sa očistiť obetnými stehnami!

34 Daj im obetný podiel, ako máš prikázané

(dávať) z prvotín a zmiernych obetí,

a za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi!

 35 (Nech majú) dar z obetných stehien

a prinášaj Pánovi zasvätenú obeť a posvätné prvotiny!

36 A podaj svoju ruku aj chudobnému,

aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé.

37 Úprimnosť tvojho daru nech je (známa) každému, kto žije,

ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť!

38 Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich,

a choď spolu s tými, ktorí smútia!

39 Nech sa ti neťaží navštíviť chorého:

pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.

 40 Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec

a nikdy nezhrešíš.

 

 

3. Porov. naše príslovie: „Kto čo seje, to aj žne.“
15. Porov. Mt 6, 7.
35. Porov. Nm 6, 20; 18, 8.
40. „Koniec“ človeka je smrť, súd a odplata za skutky života.
Kniha Sirachovcova