Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Boh so zvláštnou starostlivosťou stvoril človeka

17 1 Boh stvoril človeka zo zeme

a stvoril ho podľa svojho obrazu.

2 A zasa ho prinavráti do nej,

ale – ako je sám mocný – vyzbrojil ho silou.

3 Udelil mu (obmedzený) počet dní a veku,

ale dal mu zasa moc nad všetkým, čo je na zemi.

4 Každému stvoreniu vložil strach pred ním,

aby bol pánom nad zverou a vtáctvom.

 5 Z neho stvoril pomocnicu jemu podobnú:

dal im (slobodnú) vôľu, reč, oči a uši,

ako aj srdce na myslenie;

tak ich naplnil múdrou rozumnosťou.

6 Stvoril v nich rozumného ducha,

rozumom im naplnil srdce,

naznačil im, čo je dobré a čo zlé.

7 Svoje oko im vložil do srdca,

aby im ukázal veľkosť svojich diel.

8 Aby chválili (jeho) posvätné meno:

aby sa honosili jeho podivnými činmi

a zvestovali veľkoleposť jeho diel.

9 Okrem toho im dal náuku

a zákon života im dal do dedičstva.

10 Uzavrel s nimi večnú zmluvu

a oznámil im svoje spravodlivé ustanovenia.

11 Ich oči videli jeho veľkolepú slávu,

ich uši počuli jeho velebný hlas,

keď im prikazoval: „Varujte sa neprávosti!“

12 A dal všetkým prikázania o blížnom.

13 Ich cesty sú mu vždy známe,

nie sú ukryté pred jeho očami.

14 V každom národe ustanovil správcov:

15 no Izrael sa stal očividne Božím podielom.

16 Všetky ich činy sú Bohu (zjavné) ako slnko:

jeho oči bez prestania dozerajú na ich počínanie.

 17 Nie sú mu skryté ustanovenia (zákona) pri ich neprávosti,

lebo o všetkých neprávostiach má Boh vedomosť.

18 Almužna každého ostáva akoby pečať u neho,

ako zrenicu chráni zásluhu každého.

 19 Keď potom povstane (na súd), odplácať bude odplatou

každému jednému osobitne na jeho hlavu

a (niektorých) navráti do najhlbších častí zeme.

20 Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti,

klesajúcich posilňuje k vytrvalosti

a určuje im spravodlivý podiel.

 

Pokánie je potrebné

 

21 Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy:

22 modli sa pred tvárou Pána a menej klesaj.

23 Vráť sa k Pánovi a odvráť sa od svojej neprávosti

a maj vo veľkej nenávisti, čo je ohavné;

24 poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia,

vytrvaj v úlohe, ktorá ti je určená,

a (buď stály) v modlitbe k najvyššiemu Bohu!

 25 Počínaj si tak, ako žije sväté pokolenie,

riaď sa podľa tých, ktorí zaživa zvelebujú Boha.

26 Nezostávaj v blude bezbožníkov, pred smrťou zvelebuj (Boha)!

Kto zomrel – je akoby nič – nie je schopný zvelebovať ho.

27 Kým žiješ, môžeš zvelebovať (Boha),

kým si živý a zdravý, zvelebuj ho!

Vtedy máš chváliť Boha a honosiť sa jeho milosrdenstvom.

28 Ó, aké veľké je milosrdenstvo Pána

a jeho zľutovanie nad tými, ktorí sa obrátia k nemu!

29 Lebo všetko nevystane od ľudí,

keďže syn človeka nie je ani nesmrteľný

a mávajú svoje zaľúbenie v márnej zlosti.

30 Či je niečo jasnejšie nad slnko? – Časom sa aj ono zatmie.

A tak, či je niečo ničomnejšie nad to, čo si vymyslí telo a krv?

Ale stihne ho za to trest!

31 On sleduje vojsko vysokého neba:

no všetci ľudia sú iba zem a popol.

 
5a. Tento verš nie je v gréckej osnove.
17. Tento verš nie je v gréckej osnove.
19. Tento verš nie je v gréckej osnove.
25 – 27. Grécka osnova má na tom mieste iba toľko: „Kto môže Najvyššieho chváliť v podsvetí / miesto živých (na zemi), ktorí jemu chválu vzdávajú? / Pre mŕtveho – pretože už ho niet – prestáva / všetka možnosť chvály; / len kto je živý a zdravý, vie chváliť Pána.“ V podsvetí prestáva akákoľvek možnosť pokánia (porov. Ž 88[87], 11 – 13).
Kniha Sirachovcova