Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

35  1 Kto zachováva Zákon, prináša časté obety.

2 Je to spasiteľná obeta, ak niekto dbá na prikázania

a ďaleký zostáva všetkej neprávosti.

3 Zmiernu obetu prináša za neprávosti a odprosuje za hriechy,

kto sa vzdiali od neprávosti.

4 Kto preukazuje lásku, ako keby obetoval jemnú múku,

a kto koná milosrdenstvo, prináša (pravú) obetu.

5 Pán má v tom záľubu, ak niekto zanechá neprávosti,

a uzmierenie za hriechy je v tom,

ak niekto odstúpi od nespravodlivosti.

6 Nedostavuj sa pred Pána naprázdno!

7 Toto všetko treba konať, lebo to prikazuje Boh.

8 Obeta spravodlivého je tuk na oltári

a (jeho) vôňa vystupuje až pred Najvyššieho.

9 Obeta spravodlivého je príjemná (Bohu)

a na jeho spomienkovú obetu Najvyšší nezabudne.

10 S dobrou mysľou vzdávaj Bohu chválu

a neukracuj prvotiny (dorobené) svojimi rukami!

11 Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá

a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)!

12 Dávaj Najvyššiemu, ako ti on dáva,

s prívetivým okom prinášaj všetko, čo nájde tvoja ruka.

13 Lebo Pán je to, ktorý ti odplatí;

a on ti môže odplatiť sedemnásobne.

14 Neprinášaj podlé veci za obetu,

lebo také ani neprijme.

15 Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu,

lebo Pán je sudcom

a pred ním sláva osoby (neznamená) nič.

 

Modlitba chudobného

16 Pán nedáva nikomu prednosť pred chudobným

a vypočuje prosbu ukrivdeného.

17 Modlitbou siroty neopovrhne,

ani vdovy, keď svoju žalobu prednesie s nárekom.

18 Či netečú slzy po tvári vdove

a jej výkriky sa nevznášajú (proti tomu), kto ich vyvolal?

19 Lebo slzy z jej tváre vystupujú do neba

a Pán, keď ju počuje, nebude sa z toho radovať.

20 Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho prijme (na milosť),

jeho modlitba sa približuje až k oblakom.

21 Modlitba pokorného preniká oblaky:

ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti,

ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho.

22 A Pán ho nebude odkladať,

ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva,

a Všemohúci nebude voči (nespravodlivým) zhovievavý,

ale bolestným (úderom) zasiahne im chrbát.

23 Aj pohanom odplatí pomstou,

až kým nezahubí množstvo pyšných

a nerozláme berly nešľachetných;

24 kým neodplatí všetkým podľa ich činov,

ako urobil za činy Adama a za jeho opovážlivosť;

25 kým neprisúdi spravodlivým súdom svojmu ľudu

a svojím milosrdenstvom nerozveselí spravodlivých.

26 Boh sa vie hojne zľutovať v čase súženia,

(zakročí), akoby (prichádzali) kvapky za veľkého sucha.

 

 

1. Porov. Mt 7, 21.
Kniha Sirachovcova