Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

14 Evanjelizácia v Ikóniu. – 1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. 2 Ale Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým, že dával, aby sa diali znamenia a divy ich rukami. 4 A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo: niektorí boli so Židmi, iní zasa s apoštolmi. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať  6 a oni sa to dozvedeli, utiekli do lykaonských miest, do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium.

 

Evanjelizácia v Lystre. Uzdravenie chromého. – 8 V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. 9 Počúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, 10 povedal veľkým hlasom: „Postav sa rovno na nohy!“ A on vyskočil a chodil.  11 Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po lykaonsky kričali: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe.“ 12 Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč.

13 A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. 14 Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: 15 „Muži, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. 16 On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, 17 ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.“ 18 Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, aby im neobetovali. 19 Ale nato prišli z Antiochie a Ikónia Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. 20 Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.

 

Evanjelizácia v Derbe a návrat z prvej misijnej cesty. – 21 Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.  23 A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie.  25 Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili.

27 Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. 28 A zostali dlhší čas s učeníkmi.

 
6. Lykaónia; pozri poznámku k 13, 51. Je ohraničená Kappadóciou, Galáciou, Frýgiou, Pizídiou, Pamfýliou a Cilíciou. Lystra je asi 40 km na juh od Ikónia, Derbe zasa asi 50 km od Lystry.
, 11 – 12. Podľa povesti práve na tomto území navštívil Zeus (Jupiter) a Hermes (Merkúr) manželov Filemona a Baukisu.
23. Ide o ustanovenie miestnej hierarchie. „Starší“ (gr. presbyteroi) tu znamenajú predstavených cirkevných obcí.
25. Atália je prístavné mesto, ktoré vybudoval Atalus II., kráľ Pergama.
Skutky apoštolov